სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
ოჯახში დამხმარე
ავადმყოფის მომვლელი
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
დამლაგებელი
მძღოლი
მზარეული
დაცვის თანამშრომლები


 მენეჯერი

მენეჯერი: ეს არის სპეციალური უნარებით აღჭურვილი

ადამიანი, რომელსაც შეუძლია კოლექტივში ააწყოს და 

ჩამოაყალიბოს ადამიანური ურთიერთდამოკიდებულებები   

კოლექტივის წევრებს შორის და ასევე თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში უხელმძღვანელოს ორგანიზაციას.

 როგორ მოვიძიოთ პროფესიონალი მენეჯერი თბილისში

 მენეჯმენტის სპეციალისტები ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან ცდილობენ. დღემდე მუშაობენ, მენეჯერის საქმიანობის განსხვავებულ და საინტერესო მოდელებს ქმნიან. თითოეულ მოდელში „აღმოვაჩენთ“ ხოლმე მენეჯერის პროფესიაში ჩვენთვის ახალ, ამ მომენტამდე გაუცნობიერებელ ასპექტს. მაგრამ ის ფაქტი, რომ არც ერთი მოდელი, ჯერჯერობით, საშუალებას არ გვაძლევს, მენეჯერის პროფესია სრულყოფილად აღვწეროთ, პრობლემის სირთულეზე მეტყველებს.

მენეჯერის პროფესიის აღწერისას უნდა ვიცოდეთ ის, თუ რა არის საერთო დარგებში მართვის განსხვავებულ დონეებზე მყოფ მენეჯერთა და სხვადასხვა სპეციალიზაციის მქონე (ბიზნესის მართვა, მარკეტინგი, ფინანსები, წარმოება და სხვა) მენეჯერთა საქმიანობაში.

თითქოს, პარადოქსულიც კია, მაგრამ უფრო ადვილია განსხვავებების აღწერა ხვადასხვა მენეჯერის საქმიანობაში, ვიდრე საერთო „ბირთვის“ სრულყოფილი გამოყოფა. მაინც, რატომაა ეს პრობლემა საინტერესო? ამ კითხვაზე მრავალგვარი პასუხი შეიძლება გავცეთ. მაგალითად, შეუძლებელია, მოამზადო პროფესიონალი მენეჯერი მხოლოდ ცალკეული „საგნების“ (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები), თუნდაც, ღრმა ცოდნის საფუძველზე. ბიზნესსკოლებში მენეჯერის მომზადების პროგრამის ფუნქციური დანიშნულება მენეჯერის პროფესიის ათვისებაა. ამ თვალსაზრისით, საგნების ცოდნა აუცილებელი, მაგრამ, რა თქმა უნდა, არასაკმარისი პირობაა.

არსებობს მენეჯერის პროფესიის აღწერის მიმართ სამი ძირითადი მიდგომა:

   -ფუნქციური(„კლასიკური“), როდესაც მენეჯერის საქმიანობა სხვადასხვა ფუნქციისგაერთიანების გზით აღიწერება;

   -ქცევითი,როდესაც მენეჯერის საქმიანობა წარმოდგენილიაროგორც განსხვავებულიროლების შესრულების აუცილებლობა და უნარი;

   -დომინანტური,როდესაც ორგანიზაციის ეფექტიანობის და მენეჯერის პიროვნულითვისებების ანალიზის საფუძველზეხელმძღვანელობის სხვადასხვა ტიპი (მართვისსტილიგამოიყოფა.

მენეჯერის ფუნქციები

ფუნქციური მიდგომისას მენეჯერის საქმიანობა იმ სიბრტყეში განიხილება, რომლის განზომილებები მენეჯერის სხვადასხვა ფუნქციაა. ისტორიულად, მენეჯერის პროფესიის პირველი აღწერა სწორედ ასეთ ხასიათს ატარებდა და ის ანრი ფაიოლს ეკუთვნოდა. 1916 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში, მან მართვის 5 ფუნქცია გამოყო: დაგეგმვაორგანიზებაკოორდინირებახელმძღვანელობა დაკონტროლი.

მას შემდეგ ამ მიმართულებით ბევრი ნაშრომი გამოქვეყნდა, რომლებიც ერთმანეთისგან, ძირითადად, ფუნქციების რაოდენობით და კრებულის შემადგენლობით განსხვავდება. მაგალითად, ზოგჯერ, კოორდინირების ან ხელმძღვანელობის ფუნქციის მაგივრად, „კადრების შერჩევის“ ფუნქცია განიხილება. ალბათ, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ფუნქციების გამოყოფა მენეჯერის საქმიანობის „გარედან“ დანახული ანალიზის საფუძველზე ხდება.

პიტერ დრუკერი1955 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში, მენეჯმენტის სამ ფუნქციას გამოყოფს:ბიზნესის მართვამენეჯერების მართვა და შემსრულებლების მართვა, რისთვისაც მენეჯერი წარმატებით უნდა ფლობდეს 5 საბაზისო „ოპერაციას“: მიზნების დასახვასამუშაოს ორგანიზება,თანამშრომელთა მოტივაციამაჩვენებლების გაზომვა და ხელქვეითების განვითარებისხელშეწყობა.

 

მენეჯერის ქცევა

ამავე დროს, მენეჯერის ფუნქციები რეალური ქცევის მეშვეობით სრულდება, ანუ „ქცევით სიბრტყეში“, რომლის განზომილებებს ქცევის ე.წ. როლები წარმოადგენს. როლები ნებისმიერი მენეჯერის საქმიანობას ახასიათებს. ამავე დროს, მენეჯერთა შორის განსხვავება ამ როლების შესრულების პრიორიტეტების შესაბამისი განაწილებით აღიწერება. ასეთი მიდგომის ავტორია ანრი მინცბერგი,რომელმაც 1973 წელს გამოქვეყნებულ მონოგრაფიაში მენეჯერის საქმიანობა სამ ჯგუფად დაყოფილი10 განსხვავებული როლის შესრულების აუცილებლობის სახით წარმოადგინა.

პირველ - ინტერპერსონალურ - ჯგუფში, სამი როლი მოხვდა: fi gurehead - გარე სამყაროში ორგანიზაციის წარმომადგენლის როლი, liaison - დამაკავშირებლის როლი და leader - ლიდერის როლი. ამ როლთა გამაერთებელი ნიშანია მენეჯერის მიერ გარემოსთან, თანამშრომლებთან და ხელქვეითებთან საინფორმაციო არხების შექმნის აუცილებელი უნარი.

მეორე - ინფორმაციულ - ჯგუფშიც სამი როლია: monitor - ინფორმაციის მიმღების (მონიტორის) როლი, dessiminator - ხელქვეითებში ინფორმაციის გამავრცელებლის როლი და spokesman - ორგანიზაციის გარემოში ინფორმაციის გამავრცელებლის როლი. ამ როლების შესრულებით, მენეჯერი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფს.

მესამე - გადაწყვეტილებების მიღების - ჯგუფში ოთხი როლია: entrepreneur - ინოვაციური ცვლილებების ინიციატორის - „მეწარმის“ როლი, disturbance handler - ორგანიზაციისათვის საფრთხის მომტან მოულოდნელ მოვლენებზე საჭირო რეაგირების, „მეხანძრის“ როლი, resource allocator - სხვადასხვა რესურსის გამნაწილებლის როლი, negotiator - ორგანიზაციის სახელით მომლაპარაკებლის როლი. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ მენეჯერს ამ როლების შესრულება დროის ნებისმიერ მომენტში უნდა შეეძლოს.

Henry Mintzberg. The Nature of Mnagerial Work. Harper&Row.1973. Henry Mintzberg. Mintzberg On Management. The Free Press. 1989.

მართვის სტილები

მართვის სტილზე ორიენტირებული მიდგომა დაკავშირებულია იცხაკ ადიზესის სახელთან. მან ორგანიზაციის ეფექტიანობისათვის საჭირო თვისებების (ლიდერობის სტილი, მენეჯერის შრომის მახასიათებლები, საქმიანობის ხასიათის დომინანტები, „წარმატების ვიტამინები“) ანალიზის საფუძველზე მენეჯერის შემდეგი ოთხი ტიპი გამოყო:

    -PProducer - შედეგის მიღწევაზე ორიენტირებული მენეჯერი;

    -AAdministrator - მართვის პროცესების ორგანიზებაზე ორიენტირებული მენეჯერი;

    -EEntrepreneur - ორგანიზაციის განვითარებაზე ორიენტირებული ინოვაციური აზროვნების მქონე მენეჯერი;

    -IIntegrator - კორპორაციული კულტურის შექმნაზე ორიენტირებული მენეჯერი-ლიდერი.

რადგან ამ თვისებებს შორის გარკვეული ფსიქოლოგიური წინააღმდეგობა არსებობს, პრაქტიკულად შეუძლებელია, მართვის ოთხივე სტილის მატარებელი მენეჯერი მოიძებნოს. მაგრამ, ამავე დროს, ორგანიზაციის ეფექტიან მართვას ოთხივე თვისება სჭირდება. ამიტომ, ჯენერალ მენეჯერის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა ისეთი მმართველური კადრების შერჩევაა, რომელთა შორის ოთხივე ტიპის მენეჯერები იქნებიან. ადიზესი ორგანიზაციის სასიცოცხლო ციკლის ყოველ ეტაპს მართვის კოდს (ამ ეტაპისთვის საჭირო მართვის დომინანტებს) უსაბამებს. მაგალითად, ორგანიზაციის საწყისი ეტაპის კოდია paEi, ანუ ამ ეტაპზე ორიენტირება ერთი დომინანტის განვითარებაზე ხდება (რაზეც მიგვითითებს დიდი ასო E), სიყმაწვილის ეტაპის კოდია Paei შედეგის მიღწევაზე ორიენტირების დომინანტით, რის შემდეგ მოდის ეტაპი „მიდი-მიდი“ PaEi ორი დომინანტით.

   აღსანიშნავია, რომ მენეჯერის პროფესიის აღწერისას ნებისმიერი მიდგომა ეყრდნობა მენეჯერის უნარს, ააწყოს ადამიანური ურთიერთობები ორგანიზაციაში.

კარგი მენეჯერის  დაქირავება თბილისში დღეს არცთუისე იოლია - ინტერნეტში ძალიან ბევრი განაცხადია ხოლმე ამის შესახებ, თუმცა მათ შორის პროფესიონალის მოძიება, მითუმეტეს თუ სახელმძღვანელო ობიექტი ახალი გახსნილია ეს  არცთუისე იოლი საქმეა, რადგან მენეჯერს, ისე როგორც არავის სხვას ევალება იყოს არამხოლოდ პროფესიონალი თავის საქმეში, არამედ ამავდროულად ზრუნავდეს ორგანიზაციის კოლექტივის წევრებს შორის ადამიანური ურთიერთობების აწყობაზე, რაც ესოდენ საჭიროა ფირმის წარმატებისათვის.  სწორედ ასეთი კონსულტანტის შერჩევაში დაგეხმარებათ თქვენ საკადრო სააგენტო ,,ბაია“.

  თქვენ რათქმა უნდა შეგიძლიათ სააგენტოს გარეშეც აიყვანოთ მენეჯერი, ახლობლებში მოძიების გზით, თუმცა ზემოთ ჩამოთვლილი  კომპონენტების გათვალისწინებით, თუმცა დღეს ძალიან ბევრი თამამად შეიძლება ასე გამოითქვას ,,იბრალებს მენეჯერობას“ და აქედან გამომდინარე  უმჯობესია ეს დაუკვეთოთ სააგენტოს, რომლებიც თქვენ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა, რამოდენიმე ვარიანტს მათი კვალიფიკაციის, მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებისა და ბევრი სხვა კომპონენტების გათვალისწინებით და ამით პასუხისმგებლობა დააკისროთ უშუალოდ სააგენტოს, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში პირველივე მოთხოვნისთანავე ჩაგინაცვლებთ ერთხელ უკვე აყვანილ მენეჯერს - ისევ პროფესიონალი და გამოცდილი კადრით, თუმცა გარწმუნებთ ჩვენგან აღნიშნული კადრის ერთხელ უკვე აყვანის შემთხვევაში თქვენ არარ დაგჭირდებათ მისი ჩანაცვლება.

   ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი, მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი, კონსულტანტიოჯახური წყვილები

 თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში.

 

Т:

+995 598 857 657

+995 555 733 668

www.HRbaia.com

 .

 

კანდიდატის ანკეტა : 1111113217
სახელი : გარი
სპეციალობა : ბიოლოგია
პროფესია : ბიოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 900
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 1111112906
სახელი : ეჯე
სპეციალობა : სასტუმროს საქმე
პროფესია : მენეჯერი
მინიმალური ანაზღაურება : 1200
განათლება : საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 1111112667
სახელი : მარინე
სპეციალობა : საბუღალტრო
პროფესია : ბუღალტერი
მინიმალური ანაზღაურება : 1000
განათლება : პროფესიული
კანდიდატის ანკეტა : 1111111998
სახელი : სოფიო
სპეციალობა : ეკონომიკა
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 1111111711
სახელი : მარიამ
სპეციალობა : მენეჯმენტი
პროფესია : მენეჯერი, ადამიანური რესურსების მართვა HR
მინიმალური ანაზღაურება : 800
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 1111111487
სახელი : ნინო
სპეციალობა : ფსიქოლოგია
პროფესია : ფსიქოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
კანდიდატის ანკეტა : 41069
სახელი : ნუცა
სპეციალობა : ბიზნეს ინფორმატიკა
პროფესია : მენეჯერი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 40900
სახელი : ნათია
სპეციალობა : ფინანსები
პროფესია : ეკონომისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 800
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 40831
სახელი : მარიამ
სპეციალობა : არ მქონე
პროფესია : არ მქონე
მინიმალური ანაზღაურება : 700
განათლება : პროფესიული
კანდიდატის ანკეტა : 40355
სახელი : ნიკა
პროფესია : მენეჯერი
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 36447
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 600
კანდიდატის ანკეტა : 36435
სახელი : თინათინი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 35725
სახელი : Leila
მინიმალური ანაზღაურება : 2000
კანდიდატის ანკეტა : 35724
სახელი : ლეილა
პროფესია : სამართალმცოდნე
მინიმალური ანაზღაურება : 2000
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 35451
სახელი : საფიულლაჰ
პროფესია : ბიოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 700
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 34237
სახელი : თაზო
მინიმალური ანაზღაურება : 700
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 33303
სახელი : სოფო
პროფესია : იურისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 32955
სახელი : სალომე
სპეციალობა : მენეჯმენტი
პროფესია : მენეჯერი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 32822
სახელი : დავით
პროფესია : მენეჯერი
მინიმალური ანაზღაურება : 800
განათლება : არასრული საშუალო
კანდიდატის ანკეტა : 32745
სახელი : თუთანა
პროფესია : სამართალმცოდნე
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 32693
სახელი : მარინე
პროფესია : ისტორიკოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 31935
სახელი : თამარ
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 31872
სახელი : ანანო
პროფესია : ბუღალტერი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი, არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 30986
სახელი : ხათუნა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 30471
სახელი : თეა
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 30032
სახელი : გიორგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 29815
სახელი : შორენა
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 29796
სახელი : ნანა
პროფესია : ფსიქოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : სტუდენტი/მაგისტრი
კანდიდატის ანკეტა : 29535
სახელი : იზა
პროფესია : იურისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 700
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 29527
სახელი : ნინო
პროფესია : იურისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 10
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 29109
სახელი : თამარ
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 28998
სახელი : მარიამი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 28894
სახელი : ქრისტინე
პროფესია : ფსიქოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
კანდიდატის ანკეტა : 28824
სახელი : ეკატერინე
სპეციალობა : ფილოლოგია
პროფესია : ფილოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 700
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 28375
სახელი : ნონა
მინიმალური ანაზღაურება : 800
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 28351
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 28350
სახელი : ნინო
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 28289
სახელი : მირანდა
პროფესია : პედაგოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 900
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 27679
სახელი : გიორგი
მინიმალური ანაზღაურება : 700
კანდიდატის ანკეტა : 27571
სახელი : გიორგი
მინიმალური ანაზღაურება : 700
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 27412
სახელი : მარიამ
პროფესია : იურისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 10
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 27075
სახელი : ცოტნე
პროფესია : მიკრობიოლოგი
მინიმალური ანაზღაურება : 700
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 27018
სახელი : გიორგი
პროფესია : ფილოსოფოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 26867
სახელი : ხათუნა
პროფესია : ისტორიკოსი
მინიმალური ანაზღაურება : 500
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 26751
სახელი : გიორგი
მინიმალური ანაზღაურება : 1000
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 26748
სახელი : გეგი
პროფესია : ინჟინერი
მინიმალური ანაზღაურება : 1000
განათლება : არასრული უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 26698
სახელი : ნათია
სპეციალობა : ჟურნალისტიკა
პროფესია : ჟურნალისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 400
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 26674
სახელი : თეონა
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 26672
სახელი : რუსუდან
მინიმალური ანაზღაურება : 600
განათლება : უმაღლესი
კანდიდატის ანკეტა : 26640
სახელი : ოთარ
პროფესია : იურისტი
მინიმალური ანაზღაურება : 800
განათლება : არასრული უმაღლესი
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო