სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
ოჯახში დამხმარე
მოხუცის მომვლელო
მძღოლი
დამლაგებელი
ოჯახის მზარეული


 მენეჯერი

მენეჯერი: ეს არის სპეციალური უნარებით აღჭურვილი

ადამიანი, რომელსაც შეუძლია კოლექტივში ააწყოს და 

ჩამოაყალიბოს ადამიანური ურთიერთდამოკიდებულებები   

კოლექტივის წევრებს შორის და ასევე თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში უხელმძღვანელოს ორგანიზაციას.

 როგორ მოვიძიოთ პროფესიონალი მენეჯერი თბილისში

 მენეჯმენტის სპეციალისტები ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან ცდილობენ. დღემდე მუშაობენ, მენეჯერის საქმიანობის განსხვავებულ და საინტერესო მოდელებს ქმნიან. თითოეულ მოდელში „აღმოვაჩენთ“ ხოლმე მენეჯერის პროფესიაში ჩვენთვის ახალ, ამ მომენტამდე გაუცნობიერებელ ასპექტს. მაგრამ ის ფაქტი, რომ არც ერთი მოდელი, ჯერჯერობით, საშუალებას არ გვაძლევს, მენეჯერის პროფესია სრულყოფილად აღვწეროთ, პრობლემის სირთულეზე მეტყველებს.

მენეჯერის პროფესიის აღწერისას უნდა ვიცოდეთ ის, თუ რა არის საერთო დარგებში მართვის განსხვავებულ დონეებზე მყოფ მენეჯერთა და სხვადასხვა სპეციალიზაციის მქონე (ბიზნესის მართვა, მარკეტინგი, ფინანსები, წარმოება და სხვა) მენეჯერთა საქმიანობაში.

თითქოს, პარადოქსულიც კია, მაგრამ უფრო ადვილია განსხვავებების აღწერა ხვადასხვა მენეჯერის საქმიანობაში, ვიდრე საერთო „ბირთვის“ სრულყოფილი გამოყოფა. მაინც, რატომაა ეს პრობლემა საინტერესო? ამ კითხვაზე მრავალგვარი პასუხი შეიძლება გავცეთ. მაგალითად, შეუძლებელია, მოამზადო პროფესიონალი მენეჯერი მხოლოდ ცალკეული „საგნების“ (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები), თუნდაც, ღრმა ცოდნის საფუძველზე. ბიზნესსკოლებში მენეჯერის მომზადების პროგრამის ფუნქციური დანიშნულება მენეჯერის პროფესიის ათვისებაა. ამ თვალსაზრისით, საგნების ცოდნა აუცილებელი, მაგრამ, რა თქმა უნდა, არასაკმარისი პირობაა.

არსებობს მენეჯერის პროფესიის აღწერის მიმართ სამი ძირითადი მიდგომა:

   -ფუნქციური(„კლასიკური“), როდესაც მენეჯერის საქმიანობა სხვადასხვა ფუნქციისგაერთიანების გზით აღიწერება;

   -ქცევითი,როდესაც მენეჯერის საქმიანობა წარმოდგენილიაროგორც განსხვავებულიროლების შესრულების აუცილებლობა და უნარი;

   -დომინანტური,როდესაც ორგანიზაციის ეფექტიანობის და მენეჯერის პიროვნულითვისებების ანალიზის საფუძველზეხელმძღვანელობის სხვადასხვა ტიპი (მართვისსტილიგამოიყოფა.

მენეჯერის ფუნქციები

ფუნქციური მიდგომისას მენეჯერის საქმიანობა იმ სიბრტყეში განიხილება, რომლის განზომილებები მენეჯერის სხვადასხვა ფუნქციაა. ისტორიულად, მენეჯერის პროფესიის პირველი აღწერა სწორედ ასეთ ხასიათს ატარებდა და ის ანრი ფაიოლს ეკუთვნოდა. 1916 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში, მან მართვის 5 ფუნქცია გამოყო: დაგეგმვაორგანიზებაკოორდინირებახელმძღვანელობა დაკონტროლი.

მას შემდეგ ამ მიმართულებით ბევრი ნაშრომი გამოქვეყნდა, რომლებიც ერთმანეთისგან, ძირითადად, ფუნქციების რაოდენობით და კრებულის შემადგენლობით განსხვავდება. მაგალითად, ზოგჯერ, კოორდინირების ან ხელმძღვანელობის ფუნქციის მაგივრად, „კადრების შერჩევის“ ფუნქცია განიხილება. ალბათ, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ფუნქციების გამოყოფა მენეჯერის საქმიანობის „გარედან“ დანახული ანალიზის საფუძველზე ხდება.

პიტერ დრუკერი1955 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში, მენეჯმენტის სამ ფუნქციას გამოყოფს:ბიზნესის მართვამენეჯერების მართვა და შემსრულებლების მართვა, რისთვისაც მენეჯერი წარმატებით უნდა ფლობდეს 5 საბაზისო „ოპერაციას“: მიზნების დასახვასამუშაოს ორგანიზება,თანამშრომელთა მოტივაციამაჩვენებლების გაზომვა და ხელქვეითების განვითარებისხელშეწყობა.

 

მენეჯერის ქცევა

ამავე დროს, მენეჯერის ფუნქციები რეალური ქცევის მეშვეობით სრულდება, ანუ „ქცევით სიბრტყეში“, რომლის განზომილებებს ქცევის ე.წ. როლები წარმოადგენს. როლები ნებისმიერი მენეჯერის საქმიანობას ახასიათებს. ამავე დროს, მენეჯერთა შორის განსხვავება ამ როლების შესრულების პრიორიტეტების შესაბამისი განაწილებით აღიწერება. ასეთი მიდგომის ავტორია ანრი მინცბერგი,რომელმაც 1973 წელს გამოქვეყნებულ მონოგრაფიაში მენეჯერის საქმიანობა სამ ჯგუფად დაყოფილი10 განსხვავებული როლის შესრულების აუცილებლობის სახით წარმოადგინა.

პირველ - ინტერპერსონალურ - ჯგუფში, სამი როლი მოხვდა: fi gurehead - გარე სამყაროში ორგანიზაციის წარმომადგენლის როლი, liaison - დამაკავშირებლის როლი და leader - ლიდერის როლი. ამ როლთა გამაერთებელი ნიშანია მენეჯერის მიერ გარემოსთან, თანამშრომლებთან და ხელქვეითებთან საინფორმაციო არხების შექმნის აუცილებელი უნარი.

მეორე - ინფორმაციულ - ჯგუფშიც სამი როლია: monitor - ინფორმაციის მიმღების (მონიტორის) როლი, dessiminator - ხელქვეითებში ინფორმაციის გამავრცელებლის როლი და spokesman - ორგანიზაციის გარემოში ინფორმაციის გამავრცელებლის როლი. ამ როლების შესრულებით, მენეჯერი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფს.

მესამე - გადაწყვეტილებების მიღების - ჯგუფში ოთხი როლია: entrepreneur - ინოვაციური ცვლილებების ინიციატორის - „მეწარმის“ როლი, disturbance handler - ორგანიზაციისათვის საფრთხის მომტან მოულოდნელ მოვლენებზე საჭირო რეაგირების, „მეხანძრის“ როლი, resource allocator - სხვადასხვა რესურსის გამნაწილებლის როლი, negotiator - ორგანიზაციის სახელით მომლაპარაკებლის როლი. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ მენეჯერს ამ როლების შესრულება დროის ნებისმიერ მომენტში უნდა შეეძლოს.

Henry Mintzberg. The Nature of Mnagerial Work. Harper&Row.1973. Henry Mintzberg. Mintzberg On Management. The Free Press. 1989.

მართვის სტილები

მართვის სტილზე ორიენტირებული მიდგომა დაკავშირებულია იცხაკ ადიზესის სახელთან. მან ორგანიზაციის ეფექტიანობისათვის საჭირო თვისებების (ლიდერობის სტილი, მენეჯერის შრომის მახასიათებლები, საქმიანობის ხასიათის დომინანტები, „წარმატების ვიტამინები“) ანალიზის საფუძველზე მენეჯერის შემდეგი ოთხი ტიპი გამოყო:

    -PProducer - შედეგის მიღწევაზე ორიენტირებული მენეჯერი;

    -AAdministrator - მართვის პროცესების ორგანიზებაზე ორიენტირებული მენეჯერი;

    -EEntrepreneur - ორგანიზაციის განვითარებაზე ორიენტირებული ინოვაციური აზროვნების მქონე მენეჯერი;

    -IIntegrator - კორპორაციული კულტურის შექმნაზე ორიენტირებული მენეჯერი-ლიდერი.

რადგან ამ თვისებებს შორის გარკვეული ფსიქოლოგიური წინააღმდეგობა არსებობს, პრაქტიკულად შეუძლებელია, მართვის ოთხივე სტილის მატარებელი მენეჯერი მოიძებნოს. მაგრამ, ამავე დროს, ორგანიზაციის ეფექტიან მართვას ოთხივე თვისება სჭირდება. ამიტომ, ჯენერალ მენეჯერის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა ისეთი მმართველური კადრების შერჩევაა, რომელთა შორის ოთხივე ტიპის მენეჯერები იქნებიან. ადიზესი ორგანიზაციის სასიცოცხლო ციკლის ყოველ ეტაპს მართვის კოდს (ამ ეტაპისთვის საჭირო მართვის დომინანტებს) უსაბამებს. მაგალითად, ორგანიზაციის საწყისი ეტაპის კოდია paEi, ანუ ამ ეტაპზე ორიენტირება ერთი დომინანტის განვითარებაზე ხდება (რაზეც მიგვითითებს დიდი ასო E), სიყმაწვილის ეტაპის კოდია Paei შედეგის მიღწევაზე ორიენტირების დომინანტით, რის შემდეგ მოდის ეტაპი „მიდი-მიდი“ PaEi ორი დომინანტით.

   აღსანიშნავია, რომ მენეჯერის პროფესიის აღწერისას ნებისმიერი მიდგომა ეყრდნობა მენეჯერის უნარს, ააწყოს ადამიანური ურთიერთობები ორგანიზაციაში.

კარგი მენეჯერის  დაქირავება თბილისში დღეს არცთუისე იოლია - ინტერნეტში ძალიან ბევრი განაცხადია ხოლმე ამის შესახებ, თუმცა მათ შორის პროფესიონალის მოძიება, მითუმეტეს თუ სახელმძღვანელო ობიექტი ახალი გახსნილია ეს  არცთუისე იოლი საქმეა, რადგან მენეჯერს, ისე როგორც არავის სხვას ევალება იყოს არამხოლოდ პროფესიონალი თავის საქმეში, არამედ ამავდროულად ზრუნავდეს ორგანიზაციის კოლექტივის წევრებს შორის ადამიანური ურთიერთობების აწყობაზე, რაც ესოდენ საჭიროა ფირმის წარმატებისათვის.  სწორედ ასეთი კონსულტანტის შერჩევაში დაგეხმარებათ თქვენ საკადრო სააგენტო ,,ბაია“.

  თქვენ რათქმა უნდა შეგიძლიათ სააგენტოს გარეშეც აიყვანოთ მენეჯერი, ახლობლებში მოძიების გზით, თუმცა ზემოთ ჩამოთვლილი  კომპონენტების გათვალისწინებით, თუმცა დღეს ძალიან ბევრი თამამად შეიძლება ასე გამოითქვას ,,იბრალებს მენეჯერობას“ და აქედან გამომდინარე  უმჯობესია ეს დაუკვეთოთ სააგენტოს, რომლებიც თქვენ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა, რამოდენიმე ვარიანტს მათი კვალიფიკაციის, მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებისა და ბევრი სხვა კომპონენტების გათვალისწინებით და ამით პასუხისმგებლობა დააკისროთ უშუალოდ სააგენტოს, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში პირველივე მოთხოვნისთანავე ჩაგინაცვლებთ ერთხელ უკვე აყვანილ მენეჯერს - ისევ პროფესიონალი და გამოცდილი კადრით, თუმცა გარწმუნებთ ჩვენგან აღნიშნული კადრის ერთხელ უკვე აყვანის შემთხვევაში თქვენ არარ დაგჭირდებათ მისი ჩანაცვლება.

   ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი, მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი, კონსულტანტიოჯახური წყვილები

 თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში.

 

Т:

+995 598 857 657

+995 555 733 668

www.HRbaia.com

 .

 

კანდიდატის ანკეტა : 40355
სახელი : ნიკა
ასაკი : 23
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი :
კანდიდატის ანკეტა : 36447
სახელი : ნინო
ასაკი : 32 წლის
განათლება : საშუალო - ტექნიკუმი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი რკინიგზის საავადმყოფოში ანესთეზიოლოგის დამხმარედ. 2 წელი ვმუშაობდი რეფერალურ საავადმყოფოში მოლარე-ოპერატორად. ტატიშვილის კლინიკაში ვმუშაობდი რეგისტრატორ-მენეჯერად. 5 წელი ვმუშაობდი თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში ადმინისტრატორად. 1 წელი ვმუშაობდი ტურისტულ კომპანიაში ბუღალტერის ასისტენტად.
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 36435
სახელი : თინათინი
ასაკი : 21 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი საბავშვო ბაღში ინგლისურის მასწავლებლად, 1 წელი კერძო მოსამზადებელ ცენტრში პედაგოგად, 6 თვე ბარისტად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 35725
სახელი : Leila
ასაკი : 32 years
განათლება : Higher
გამოცდილება : 4 Years of Administrative Work - UK Visa Application Center - Visa Application Agent, International Avocates LLC - Assistant of the Lawyer, LLC Roniko Assistant General Manager
მინიმალური ხელფასი : 2000 GEL
კანდიდატის ანკეტა : 35724
სახელი : ლეილა
ასაკი : 32 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 4 წელი დიდი ბრიტანეთის სავიზო მომსახურეობის ცენტრში სავიზო განაცხადების მიმღებ/მწარმოებლად; 1 წელი შპს საერთაშორისო ადვოკატურაში იურისტის ასისტენტად; 8 თვე ირანულ კომპანიაში ადგილობრივ წარმომადგენლად; 5 წელი ,,ჯეოსელში" ქოლ-ცენტრის ოპერატორად; 1 წელი შპს ,,რონიკო"-ში გენ დირექტორის ასასიტენტად;
მინიმალური ხელფასი : 2000 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 35451
სახელი : საფიულლაჰ
ასაკი : 45 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი,ავღანეთში,სასტუმროში მენეჯერად. ასევე საქართველოში, რუსთავის ავტობაზრის მენეჯერად.
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 34237
სახელი : თაზო
ასაკი : 25 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2,6 წელი ვმუაობდი შპს ნოკიინვესტი მთავარი პროგრამისტ- ტექნიკოსი,
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 33303
სახელი : სოფო
ასაკი : 37 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი სასტუმროში ადმინისტრატორად; 3 წელი ვმუშაობდი პარლამენში იურიდილი კომიტეტში
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 32955
სახელი : სალომე
ასაკი : 25 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი მინი მარკეტში ადმინისტრატორად. 3 თვე ვმიშაობდი "კერკეტი"_ში საზაფხულო სამსახურში გაყიდვების კონსულტანტად. 6 თვე ვმუშაობდი სილამაზის სალონ "მი_თაიმში" ადმინისტრატორად. 6 თვე ვმუშაობდი ფრესკოში კონსულტანტად. 3 წელი ვმუშაობდი "ლუკა-პოლარეში" მოლარე-კონსულტანტიად და ცვლის უფროსად. 1 წელი ვმუშაობდი "ანჟელატოში" მენეჯერად. 5 თვე ვმუშაობდი "ბადაგში" მოლარე-კონსულტანტად. 4 წელი ჩართულია საკუთარი ბიზნესის წარმოებაში (ანტიკვარი მანქანის გაქირავება და ონლაინ მაღაზია ვერცხლეულის გაყიდვა)
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 32822
სახელი : დავით
ასაკი : 28 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 1.5 წელი ვმუშაობდი "ყაზბეგი" დისტრიბუტორად. 1 წელი ვმუშაობდი შპს საირმეში გისტრიბუტორად. 2 წელი ვმუშაობდი შპს მამბოში გაყდვების მენეჯერად. 8 თვე ვმუშაობდი შპს რევო-ალკოში გაყიდვების მენეჯერად. 4.5 წელი ვმუშაობდი შპს ლიდერ ფუდში გაყიდვების მენეჯერად. 4 თვე ვმუშაობდი შპს "ახალი თევზი" გაყიდვების მენეჯერად. 4 თვე ვმუშაობდი გაყიდვების მენეჯერად შპს "კავკასია"
მინიმალური ხელფასი : 800 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 32745
სახელი : თუთანა
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 თვე ვმუშაობდი სუპერვაიზერად თბილისის აეროპორტში "VIP AVIATION" სუპერვაიზორად. 4 თვე ვმუშაობდი დაცვის სამსახურში სისიტივი ოპერატორად. 6 თვე ვმუშაობდი ნიკორა ტრეიდიში კონსუტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 32693
სახელი : მარინე
ასაკი : 41 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 6 წელი ვმუშაობდი ახალციხის მუნიციპალიტეტში სოც.სპეციალისტი და შემდგომ სასადილოში ადმინისტრატორი. ვხელმძღვანელობდი საკუთარ სასურსათო მაღაზიას.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 31935
სახელი : თამარ
ასაკი : 27 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 თვე გაიარა პრაქტიკები მასწავლებლად ქ.ახალციხეში არლის საჯარო სკოლაში. 2 კვირა იმუშავა ქ.რაბათში ტურიზმის განხრით.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 31872
სახელი : ანანო
ასაკი : 22 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი ფლაიერების დარიგებაზე, 1 თვე ვმუშაობდი პრომო გოგონათ "ბადაგონი'-ის კომპანაში, 5 თვე ვმუშაობდი ანიმატორათ გასართობ ცენტრში "LOST"
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 30986
სახელი : ხათუნა
ასაკი : 47 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 15 წელი ვმუშაობდი სკოლაში დაწყებითების და ხელოვნების პედაგოგად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 30471
სახელი : თეა
ასაკი : 32 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 12 წელი ვმუშაობდი მაღაზიაში; კონსულტანტისა და მენეჯერის პოზიციაზე
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 30032
სახელი : გიორგი
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29815
სახელი : შორენა
ასაკი : 36 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2,3 წელი ვმუშაობდი მოლარე-კონსულტანტად სმარტში; 3 თვე ვმუშაობდი მზარეულის დამხმარედ;
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29796
სახელი : ნანა
ასაკი : 22
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი კომპანია 2 ნაბიჯში.ასევე ვამზადებდი სასკოლო ბავშვს.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29535
სახელი : იზა
ასაკი : 35 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 8 წელი ვმუშაობდი რუსთავში აზოტის ქარხანაში, მენეჯერად, კადრების განყოფილების უფროსად, 4 წელი აზოტის ქარხანაში იურიდიული სამსახურის უფროსად, 3 წელი ვმუშაობდი დირექტორად შ.პ.ს "იზაბელი", 2 წელი ვიყავი შ.პ.ს. Sweet home-ს დირექტორი. 4 თვე ვმუშაობდი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში, იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელად.
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29527
სახელი : ნინო
ასაკი : 33 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 7 წელი ვმუშაობდი თურქეთში სამშენებლო კომპანიაში მენეჯერად; 2 წელი ვმუშაობდი კრიმინალურ პოლიციაში რეზიდენტად;
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 29109
სახელი : თამარ
ასაკი : 36 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1,6 წელი ვიმუშავე მენეჯერად ტურისტულ სასტუმროში; 3,6 წელი ვმუშაობდი მოლარედ "რიკო კრედიტში" და "BIT-TRAVEL". 1 წელი პედაგოგად გაძლიერებულ გერმანულ სკოლაში.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28998
სახელი : მარიამ
ასაკი : 22 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი ლაბორანტად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ვარ სოციალური საწარმოს, sky team-ის ერთ ერთი დამფუძნებელი, ვმუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაცია "ახალგაზრდულ კონგრესში" სკოლის მოსწავლეებს ვუტარებდი ტრენინგებს სკოლის მოსწავლეებს, ვმუშაობ სხვადასხვა პროექტებზე ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრში, გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებთან დაკავშირებით.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28894
სახელი : ქრისტინე
ასაკი : 22 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი UG სკოლაში, გახანგრძლივებული ჯგიფის მასწავლებლად, 10 თვეა ვმუშაობ ტანსაცმლის მაღაზია "KOTON"-ში კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან.
კანდიდატის ანკეტა : 28824
სახელი : ეკატერინე
ასაკი : 40 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად ბეკოს მაღაზიაში; 1 წელი ტელეკომში ოპერატორად; 5 წელი სტამბულში სასტუმროს მიმღებში
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28375
სახელი : ნონა
ასაკი : 49 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი საბავშვო ბაღში რუსულის და ინგლისური ენის პედაგოგად. 11 წელი ვმუშაობდი რუსეთსა და საქართველოში საჯარო სკოლაში რუსული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგად. 2 წელი ვმუშაობდი შპს "ბიტუმა კავკაზიაში" გაყიდვების მენეჯერად, ასევე 1 წელი შპს "პატრიოტში"იგივე პოზოციაზე.
მინიმალური ხელფასი : 800 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28351
სახელი : ნინო
ასაკი : 46 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 30 წელი ვმუშაობდი სხვადასხვა პოზოციებზე ძალოვან სტრუქტურებში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28350
სახელი : ნინო
ასაკი : 46 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 30 წელი ვმუშაობდი სხვადასხვა პოზოციებზე ძალოვან სტრუქტურებში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 28289
სახელი : მირანდა
ასაკი : 45
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : რუსული ენის პედაგოგი,საჯარო სკოლისდირექტორი,საზღვაო აკადემიის საგარეო ურტიერთობების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, შშმ პირთა ცენტრის პედაგოგი. 25 წელი სტაჯი
მინიმალური ხელფასი : 900
კანდიდატის ანკეტა : 27679
სახელი : გიორგი
ასაკი : 25 წლის
განათლება : არასრული უმაღლეისი
გამოცდილება : 1, 4 თვე ვმუშაობდი ბრიგადირად წყლის სისტემების კომპანიაში, 4 თვე ვმუშაობდი ტურისტულ კომპანიაში მძღოლების კოორდინატორად სააგენტო ,,ალარაბია ტრეველში,,; 1 წელი ვმუშაობდი ელიავას ბაზრობაზე კაფელ-მეტლახის მაღაზიაში გამყიდველად
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27571
სახელი : გიორგი
ასაკი : 34 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი ტოიოტა ცენტრ თბილისი გაყიდვების მენეჯერად. 8 ვე მათე მოტორსის შესყიდვების მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27412
სახელი : მარიამ
ასაკი : 21 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ბიერ მანიაში კონსულტანტად; 2 წელი ლიბერთი ბანკში დისტანციური გაყიდვების აგენტი
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27075
სახელი : ცოტნე
ასაკი : 25 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი მიმტანად კაფე-ბარ leffe-ში, 1 წელი ვმუშაობდი ტიფლის ბიზნეს ცენტრში ბარ-მენეჯერად, 1 წელი ბარ-მენეჯერად uptown-ში, 1 სეზონი რედისონ ბლუ ივერიაში ბარ-მენეჯრად, 4 წელი ვმუშაბდი შპს ოსტატში მომმარაგებლად
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 27018
სახელი : გიორგი
ასაკი : 20 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი გორის ადგილობრივ ტელევიზიაში ჟურნალისტად, 6 თვე ვმუშაობდი არტ-კაფეში პიარ მენეჯერად, 3 თვე ლიბერთი ბანკში განვადების მენეჯერად.
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26867
სახელი : ხათუნა
ასაკი : 42 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი მოლარე ოპერატორად და ინკასატორად; 3 წელი ვმუშაობდი ოპერატორად; 5 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად; 1 წელი ვმუშაობდი გაყიდვების მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26751
სახელი : გიორგი
ასაკი : 29 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი კომპანია კრედოში საკრედიტო ჯგუფის ხელმძღვანელად, 2 წელი ქართულ კრედიტში ფილიალის მმართველად, 7 თვე შ.პ.ს შოდის მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 1000 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26748
სახელი : გეგი
ასაკი : 27 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ქუთაისის ეროვნული უნივერსიტეტი, ქსელის ადმინისტრატორი. 1 წელი ასევე ქუთაისის ეროვნული უნივერსიტეტში მთავარი პრარაბი. 6 თვე კომპანია ინსტაში სტაჟიორად ელ- გაკვანილობის პროექტანტად
მინიმალური ხელფასი : 1000 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26698
სახელი : ნათია
ასაკი : 32 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ფასთ+ მენეჯერად, 2 წელი ფლორმარი მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26674
სახელი : თეონა
ასაკი : 28 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ნიკორაში ბუღალტრად, 4 თვე ნიკორაში მენეჯერის ასისტენტად, 5 წელი სხვადასხვა გაზეთის ჟურნალისტად და 1 წელი ტელევიზიაში 1 არხზე.
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26672
სახელი : რუსუდან
ასაკი : 26 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1,6 წელი ვმუშაობდი, საერთაშორისო კომპანია ტიანში, გაყიდვების მენეჯერად. 2 წელი საერთაშორისო კომპანია ტიანში იმფორმაციული ბიზნესის მართვის მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26640
სახელი : ოთარ
ასაკი : 41 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 7 წელი ვმუშაობდი საქონელ მცოდნედ საწყობში საქონელ მცოდნედ, ბოლო 4 წელი დაკავებული ვარ ტურიზმით
მინიმალური ხელფასი : 800 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26475
სახელი : შორენა
ასაკი : 30 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2, 6 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად; 4 წელი ვმუშაობდი მოლარე ოპერატორად; 2 წელი ვმუშაობდი ადმინისტრატორად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26234
სახელი : მაკა
ასაკი : 20 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად მაღაზიაში; 3 თვე მენეჯრის დამხმარედ
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 26110
სახელი : მარიამი
ასაკი : 22 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 9 თვე ვმუშაობდი შპს "comtec" რუსულენოვანი გაყიდვების მენეჯერი; 2 წელი კომპანია KINGS დამკვირვებლად;
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 25898
სახელი : ალექსანდრე
ასაკი : 27 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი მენეჯერად; 2 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად; 1 წელი ვმუშაობდი უძრავი ქონების აგენტად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 25894
სახელი : ეკატერინე
ასაკი : 44 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი სკოლაში დაწყებითების პედაგოგად; 7 თვე ვმუშაობდი მუნიციპალიტეტში უფროს სპეციალისტად; 9 წელი მქონდა საკუთარი ბაღი
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 25833
სახელი : ლანა
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი სამორინეში ოპერატორად; 2 თვე ვმუშაობდი თბს ბანკში სტაჟიორად; 1 წელი ვმუშაობდი ადმინისტრატორად ისი-პარი-ში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 25046
სახელი : ნათია
ასაკი : 28 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 4 წელი ვმუსაობდი ანიმატორად თურქეთში, 1 წელი ვმუშაობდი ოპერატორად კაზინოში, 2 წელი მუშაობდი გაყიდვების ოპერატორად საქართველოს პოსტაში
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 24733
სახელი : ბექა
ასაკი : 21 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : სხვადასხვა
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 24249
სახელი : ანნა
ასაკი : 38 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი აღმზრდელად საბავშვო ბაღში, 3,5 წელი დამხმარე მენეჯერად სასტუმროში, 8 წელი არტ-მენეჯერად რესტორტანში, 8 წელი მქონდა საკუთარი ბიზნესი (ივენთების მოწყობა)
მინიმალური ხელფასი : 1000 ლარიდან
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო