სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
ოჯახში დამხმარე
მოხუცის მომვლელო
მძღოლი
დამლაგებელი
ოჯახის მზარეული


 მენეჯერი

მენეჯერი: ეს არის სპეციალური უნარებით აღჭურვილი

ადამიანი, რომელსაც შეუძლია კოლექტივში ააწყოს და 

ჩამოაყალიბოს ადამიანური ურთიერთდამოკიდებულებები   

კოლექტივის წევრებს შორის და ასევე თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში უხელმძღვანელოს ორგანიზაციას.

 როგორ მოვიძიოთ პროფესიონალი მენეჯერი თბილისში

 მენეჯმენტის სპეციალისტები ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან ცდილობენ. დღემდე მუშაობენ, მენეჯერის საქმიანობის განსხვავებულ და საინტერესო მოდელებს ქმნიან. თითოეულ მოდელში „აღმოვაჩენთ“ ხოლმე მენეჯერის პროფესიაში ჩვენთვის ახალ, ამ მომენტამდე გაუცნობიერებელ ასპექტს. მაგრამ ის ფაქტი, რომ არც ერთი მოდელი, ჯერჯერობით, საშუალებას არ გვაძლევს, მენეჯერის პროფესია სრულყოფილად აღვწეროთ, პრობლემის სირთულეზე მეტყველებს.

მენეჯერის პროფესიის აღწერისას უნდა ვიცოდეთ ის, თუ რა არის საერთო დარგებში მართვის განსხვავებულ დონეებზე მყოფ მენეჯერთა და სხვადასხვა სპეციალიზაციის მქონე (ბიზნესის მართვა, მარკეტინგი, ფინანსები, წარმოება და სხვა) მენეჯერთა საქმიანობაში.

თითქოს, პარადოქსულიც კია, მაგრამ უფრო ადვილია განსხვავებების აღწერა ხვადასხვა მენეჯერის საქმიანობაში, ვიდრე საერთო „ბირთვის“ სრულყოფილი გამოყოფა. მაინც, რატომაა ეს პრობლემა საინტერესო? ამ კითხვაზე მრავალგვარი პასუხი შეიძლება გავცეთ. მაგალითად, შეუძლებელია, მოამზადო პროფესიონალი მენეჯერი მხოლოდ ცალკეული „საგნების“ (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები), თუნდაც, ღრმა ცოდნის საფუძველზე. ბიზნესსკოლებში მენეჯერის მომზადების პროგრამის ფუნქციური დანიშნულება მენეჯერის პროფესიის ათვისებაა. ამ თვალსაზრისით, საგნების ცოდნა აუცილებელი, მაგრამ, რა თქმა უნდა, არასაკმარისი პირობაა.

არსებობს მენეჯერის პროფესიის აღწერის მიმართ სამი ძირითადი მიდგომა:

   -ფუნქციური(„კლასიკური“), როდესაც მენეჯერის საქმიანობა სხვადასხვა ფუნქციისგაერთიანების გზით აღიწერება;

   -ქცევითი,როდესაც მენეჯერის საქმიანობა წარმოდგენილიაროგორც განსხვავებულიროლების შესრულების აუცილებლობა და უნარი;

   -დომინანტური,როდესაც ორგანიზაციის ეფექტიანობის და მენეჯერის პიროვნულითვისებების ანალიზის საფუძველზეხელმძღვანელობის სხვადასხვა ტიპი (მართვისსტილიგამოიყოფა.

მენეჯერის ფუნქციები

ფუნქციური მიდგომისას მენეჯერის საქმიანობა იმ სიბრტყეში განიხილება, რომლის განზომილებები მენეჯერის სხვადასხვა ფუნქციაა. ისტორიულად, მენეჯერის პროფესიის პირველი აღწერა სწორედ ასეთ ხასიათს ატარებდა და ის ანრი ფაიოლს ეკუთვნოდა. 1916 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში, მან მართვის 5 ფუნქცია გამოყო: დაგეგმვაორგანიზებაკოორდინირებახელმძღვანელობა დაკონტროლი.

მას შემდეგ ამ მიმართულებით ბევრი ნაშრომი გამოქვეყნდა, რომლებიც ერთმანეთისგან, ძირითადად, ფუნქციების რაოდენობით და კრებულის შემადგენლობით განსხვავდება. მაგალითად, ზოგჯერ, კოორდინირების ან ხელმძღვანელობის ფუნქციის მაგივრად, „კადრების შერჩევის“ ფუნქცია განიხილება. ალბათ, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ფუნქციების გამოყოფა მენეჯერის საქმიანობის „გარედან“ დანახული ანალიზის საფუძველზე ხდება.

პიტერ დრუკერი1955 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში, მენეჯმენტის სამ ფუნქციას გამოყოფს:ბიზნესის მართვამენეჯერების მართვა და შემსრულებლების მართვა, რისთვისაც მენეჯერი წარმატებით უნდა ფლობდეს 5 საბაზისო „ოპერაციას“: მიზნების დასახვასამუშაოს ორგანიზება,თანამშრომელთა მოტივაციამაჩვენებლების გაზომვა და ხელქვეითების განვითარებისხელშეწყობა.

 

მენეჯერის ქცევა

ამავე დროს, მენეჯერის ფუნქციები რეალური ქცევის მეშვეობით სრულდება, ანუ „ქცევით სიბრტყეში“, რომლის განზომილებებს ქცევის ე.წ. როლები წარმოადგენს. როლები ნებისმიერი მენეჯერის საქმიანობას ახასიათებს. ამავე დროს, მენეჯერთა შორის განსხვავება ამ როლების შესრულების პრიორიტეტების შესაბამისი განაწილებით აღიწერება. ასეთი მიდგომის ავტორია ანრი მინცბერგი,რომელმაც 1973 წელს გამოქვეყნებულ მონოგრაფიაში მენეჯერის საქმიანობა სამ ჯგუფად დაყოფილი10 განსხვავებული როლის შესრულების აუცილებლობის სახით წარმოადგინა.

პირველ - ინტერპერსონალურ - ჯგუფში, სამი როლი მოხვდა: fi gurehead - გარე სამყაროში ორგანიზაციის წარმომადგენლის როლი, liaison - დამაკავშირებლის როლი და leader - ლიდერის როლი. ამ როლთა გამაერთებელი ნიშანია მენეჯერის მიერ გარემოსთან, თანამშრომლებთან და ხელქვეითებთან საინფორმაციო არხების შექმნის აუცილებელი უნარი.

მეორე - ინფორმაციულ - ჯგუფშიც სამი როლია: monitor - ინფორმაციის მიმღების (მონიტორის) როლი, dessiminator - ხელქვეითებში ინფორმაციის გამავრცელებლის როლი და spokesman - ორგანიზაციის გარემოში ინფორმაციის გამავრცელებლის როლი. ამ როლების შესრულებით, მენეჯერი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფს.

მესამე - გადაწყვეტილებების მიღების - ჯგუფში ოთხი როლია: entrepreneur - ინოვაციური ცვლილებების ინიციატორის - „მეწარმის“ როლი, disturbance handler - ორგანიზაციისათვის საფრთხის მომტან მოულოდნელ მოვლენებზე საჭირო რეაგირების, „მეხანძრის“ როლი, resource allocator - სხვადასხვა რესურსის გამნაწილებლის როლი, negotiator - ორგანიზაციის სახელით მომლაპარაკებლის როლი. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ მენეჯერს ამ როლების შესრულება დროის ნებისმიერ მომენტში უნდა შეეძლოს.

Henry Mintzberg. The Nature of Mnagerial Work. Harper&Row.1973. Henry Mintzberg. Mintzberg On Management. The Free Press. 1989.

მართვის სტილები

მართვის სტილზე ორიენტირებული მიდგომა დაკავშირებულია იცხაკ ადიზესის სახელთან. მან ორგანიზაციის ეფექტიანობისათვის საჭირო თვისებების (ლიდერობის სტილი, მენეჯერის შრომის მახასიათებლები, საქმიანობის ხასიათის დომინანტები, „წარმატების ვიტამინები“) ანალიზის საფუძველზე მენეჯერის შემდეგი ოთხი ტიპი გამოყო:

    -PProducer - შედეგის მიღწევაზე ორიენტირებული მენეჯერი;

    -AAdministrator - მართვის პროცესების ორგანიზებაზე ორიენტირებული მენეჯერი;

    -EEntrepreneur - ორგანიზაციის განვითარებაზე ორიენტირებული ინოვაციური აზროვნების მქონე მენეჯერი;

    -IIntegrator - კორპორაციული კულტურის შექმნაზე ორიენტირებული მენეჯერი-ლიდერი.

რადგან ამ თვისებებს შორის გარკვეული ფსიქოლოგიური წინააღმდეგობა არსებობს, პრაქტიკულად შეუძლებელია, მართვის ოთხივე სტილის მატარებელი მენეჯერი მოიძებნოს. მაგრამ, ამავე დროს, ორგანიზაციის ეფექტიან მართვას ოთხივე თვისება სჭირდება. ამიტომ, ჯენერალ მენეჯერის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა ისეთი მმართველური კადრების შერჩევაა, რომელთა შორის ოთხივე ტიპის მენეჯერები იქნებიან. ადიზესი ორგანიზაციის სასიცოცხლო ციკლის ყოველ ეტაპს მართვის კოდს (ამ ეტაპისთვის საჭირო მართვის დომინანტებს) უსაბამებს. მაგალითად, ორგანიზაციის საწყისი ეტაპის კოდია paEi, ანუ ამ ეტაპზე ორიენტირება ერთი დომინანტის განვითარებაზე ხდება (რაზეც მიგვითითებს დიდი ასო E), სიყმაწვილის ეტაპის კოდია Paei შედეგის მიღწევაზე ორიენტირების დომინანტით, რის შემდეგ მოდის ეტაპი „მიდი-მიდი“ PaEi ორი დომინანტით.

   აღსანიშნავია, რომ მენეჯერის პროფესიის აღწერისას ნებისმიერი მიდგომა ეყრდნობა მენეჯერის უნარს, ააწყოს ადამიანური ურთიერთობები ორგანიზაციაში.

კარგი მენეჯერის  დაქირავება თბილისში დღეს არცთუისე იოლია - ინტერნეტში ძალიან ბევრი განაცხადია ხოლმე ამის შესახებ, თუმცა მათ შორის პროფესიონალის მოძიება, მითუმეტეს თუ სახელმძღვანელო ობიექტი ახალი გახსნილია ეს  არცთუისე იოლი საქმეა, რადგან მენეჯერს, ისე როგორც არავის სხვას ევალება იყოს არამხოლოდ პროფესიონალი თავის საქმეში, არამედ ამავდროულად ზრუნავდეს ორგანიზაციის კოლექტივის წევრებს შორის ადამიანური ურთიერთობების აწყობაზე, რაც ესოდენ საჭიროა ფირმის წარმატებისათვის.  სწორედ ასეთი კონსულტანტის შერჩევაში დაგეხმარებათ თქვენ საკადრო სააგენტო ,,ბაია“.

  თქვენ რათქმა უნდა შეგიძლიათ სააგენტოს გარეშეც აიყვანოთ მენეჯერი, ახლობლებში მოძიების გზით, თუმცა ზემოთ ჩამოთვლილი  კომპონენტების გათვალისწინებით, თუმცა დღეს ძალიან ბევრი თამამად შეიძლება ასე გამოითქვას ,,იბრალებს მენეჯერობას“ და აქედან გამომდინარე  უმჯობესია ეს დაუკვეთოთ სააგენტოს, რომლებიც თქვენ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა, რამოდენიმე ვარიანტს მათი კვალიფიკაციის, მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებისა და ბევრი სხვა კომპონენტების გათვალისწინებით და ამით პასუხისმგებლობა დააკისროთ უშუალოდ სააგენტოს, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში პირველივე მოთხოვნისთანავე ჩაგინაცვლებთ ერთხელ უკვე აყვანილ მენეჯერს - ისევ პროფესიონალი და გამოცდილი კადრით, თუმცა გარწმუნებთ ჩვენგან აღნიშნული კადრის ერთხელ უკვე აყვანის შემთხვევაში თქვენ არარ დაგჭირდებათ მისი ჩანაცვლება.

   ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი, მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი, კონსულტანტიოჯახური წყვილები

 თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში.

 

Т:

+995 598 857 657

+995 555 733 668

www.HRbaia.com

 .

 

კანდიდატის ანკეტა : 23426
სახელი : ნესტან
ასაკი : 30 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 4 წელი ვიმუშავე გაყიდვების მენეჯერად თურქეთში
მინიმალური ხელფასი : 1000
კანდიდატის ანკეტა : 23335
სახელი : ლელა
ასაკი : 42 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი წყალმომარაგების კომპანიაში საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22745
სახელი : მერი
ასაკი : 21
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი :
კანდიდატის ანკეტა : 22600
სახელი : ელენა
ასაკი : 38 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 თვე ვმუშაობდი ტურისტულ კომპანიაში თარჯიმნად, 2 წელი ვიმუშავე გაყიდვების მენეჯერად ინგლისში, 8 წელი ვმუშაობდი კადრების შერჩევის სპეციალისტად და თარჯიმნად ერთ-ერთ კომპანიაში ინგლისში, 6 წელი ვიმუშავე პედაგოგად სკოლაში ლატვიაში
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22565
სახელი : მარიამ
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი შპს "პროგრესი"-შ ბუღალტრად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22407
სახელი : იამზე
ასაკი : 39 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი რეპეტიტორად ბავშვების სახლში მოყვანით
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22340
სახელი : ნინო
ასაკი : 46 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი ლიბერთი-ბანკში, 6 წელი რიკო-კრედიტში მოლარე-ოპერატორად; 1,6 წელი ვმუსაობდი გეოლოგიის დეპარტამენტში ქართულ-ფრანგული ენების თარჯიმნად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 22217
სახელი : ნანა
ასაკი : 32 წლის
განათლება : სშუალო-ტექნიკური
გამოცდილება : 6 წელი ვმუშაობდი შპს "დემეტრე"-ში დიზაინერად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21899
სახელი : ნიკა
ასაკი : 23 წლის
განათლება : ტექნიკური
გამოცდილება : 2 წელი ვიმუშავე დაცვის თანამშრომლად
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 21360
სახელი : თეონა
ასაკი : 36 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 6 წელი ვმუშაობდი მოლარე–ოპერატორად სავალუტო ჯიხურსი, ლესელიძეზე. 2 წელი ვმუშაობდი მოლარე–ოპერატორად მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ,,მიკრო–მანი–კრედიტში". 2 წელი ვმუშაობდი მიმტანად კაფე–ბარ შტუდგარტში, გერმანიაში.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 21300
სახელი : ნინო
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი ტელევიზიაში ჟურნალისტად, 1 თვე ვმუშაობდი გაყიდვების მენეჯერად, 5 თვე ვმუშაობდი სატრენაჟორო დარბაზში ადმინისტრატორად, 3 თვე ვმუშაობდი ოლიმპიადებზე დამკვირვებლად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 20983
სახელი : ნანა
ასაკი : 44
განათლება : უმაღლეისი
გამოცდილება : 19 წლის სტაჟი, ადმინისტრაცია, ადამიანური რესურსების განხრით
მინიმალური ხელფასი : 600
კანდიდატის ანკეტა : 20145
სახელი : ცირა
ასაკი : 44 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი წიგნების მაღაზიის კონსულტანტად გამომცემლობა ,,მერანში". 15 წელი ვმუშაობდი მოლარე-ოპერატორად სხვადასხვა სუპერმარკეტში, თბილისში.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19741
სახელი : თამუნა
ასაკი : 25 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშობდ ჟურნალისტად გაზეთში, 4 წელი ვმუშაობდი ტელევიზიაში ჟურნალისტად, 6 თვე ვმუშაობდი შეხვედრების ორგანიზატორი, 7 თვე ვმუშაობდი მონიტორინგის სამსახურში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19729
სახელი : დიანა
ასაკი : 28 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი ბანკში გაყიდვების აგენტად; 6 თვე ვმუშაობდი კლინიკის რეგისტრატურაში
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19435
სახელი : მაია
ასაკი : 27 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი ბანკში მოლარე ოპერატორად; 2 წელია ვმუშაობ ტურისტულ კომპანიაში გენერალურ მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19155
სახელი : თეა
ასაკი : 32 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 6 წელი ვმუშაობდი საჯარო სკოლაში ინგლისური ენის პედაგოგად; 4 წელი ვმუშაობდი საბავშვო ბაღში ინგლისური ენის პედაგოგად; 1 წელი ტურისტულ კომპანიაში გიდად.
მინიმალური ხელფასი : 1000 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 19038
სახელი : გიორგი
ასაკი : 43 წლის
განათლება : უმაღლესი-სამხატვრო აკადემია
გამოცდილება : 1 წელი ვიმუშავე რესტორან ,,კრომბახერში,, ევროპულების მზარეულად, 1 წელი ვიმუშავე უკრაინულ რესტორან ,,უკრაინაში,, 6 წელი ვიმუშავე მენეჯერად სამშენებლო კომპანიაში ,, ჯორჯანიან კონსტრაქშენი,,
მინიმალური ხელფასი : 500-1000 ლარი
კანდიდატის ანკეტა : 19011
სახელი : თეა
ასაკი : 40 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 20 წელი ვმუშაობდი პირველ არხში ჟურნალისტად; 4 წელი ვმუშაობდი აჭარის ტელევიზიაში პროგრამების პროდიუსერი
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18512
სახელი : ელენე
ასაკი : 28 წლის
განათლება : ბაკალავრი
გამოცდილება : 3 თვე ვმუშაობდი ქუთაისის გაზეთ ,,დასავლეთის ექსპრესში" სარეკლამო აგენტად; 8 თვე ვმუშაობდი სუპერმარკეტ ,,პოპულში" კონსულტანტად; 4 თვე ვმუშაობდი ,,ჯორჯიან–მეტრო–ტურიზმში" ტურიზმის მენეჯერად; 6 თვე ვმუშაობდი ,,მედეატური 21"–ში ტუროპერატორად; 2 წელია მაქვს საკუთარი ტურისტული სააგენტო ,,არგონავტების ოცნება"; ტურისტული გიდის ტრეტენრი; ვფლობ პროგრამა ,,ამადეუსს"; ინოვაციებისა და განვითარების ფონდში ,,ივენთ–მენეჯერად".
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18352
სახელი : ოთარ
ასაკი : 33 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი მარნეულის გამგეობაში გამგებლის მოადგილედ; 1 წელი ვმუშაობდი სიღნაღში სასტუმროში ადმინისტრატორად; 2 წელი ვმუშაობდი აგრო-კონსულტანტად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 18192
სახელი : ვერიკო
ასაკი : 40 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 7 წელი ვიმუშავე ზუგდიდის მე-2 საჯარო სკოლაში პედაგოგად; 3 წელი ვიმუშავე ზუგდიდის სსდც საჯარო ბაღის გამგე: 1 წელი ვიმუშავე თბილისის კერძო სკოლა ,,მთიებში,, აღმზრდელ პედაგოგად.
მინიმალური ხელფასი : 600 დოლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17871
სახელი : თეა
ასაკი : 34 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 11 წელია ვმუშაობ სხვადასხვა სახის ბავშვების ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მაღაზიაში კონსულტანტად და მენეჯერის ასისტენტად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17844
სახელი : თამარი
ასაკი : 21 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი რესტორანში, მათ შორის 1 წელი ოპერატორად და 2 წელი მენეჯერად; 1 წელი ვმუშაობდი რესტორან ,,დაინდჰოლში" მენეჯერის ასისტენტად;
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 17347
სახელი : ანნა
ასაკი : 28 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 4 წელია ვმუშაობ სატრანსპორტო ფირმაში მოლარე-ოპერატორად
მინიმალური ხელფასი : 1000 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16891
სახელი : დავით
ასაკი : 24
განათლება :
გამოცდილება : 2015 წლის აგვისტოდან დღემდე- იურისტი, კრედიტ კონტროლი, ხარისხისა და მმართველი, შესყიდვების მენეჯერი,
მინიმალური ხელფასი : 1000
კანდიდატის ანკეტა : 16338
სახელი : მარიამ
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი პრომო-გოგონად, 3 თვე ვმუშაობდი "პრივატ ბანკში"
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16271
სახელი : ნათია
ასაკი : 43 წლის
განათლება : საშუალო ტექნიკური
გამოცდილება : 8 წელი ვმუშაობდი საავადმყოფოში ექთნად; 1,6 წელი ვმუშაობდი საბავშვო ბაღში ექთნად; 8 წელი ვმუშაობდი რუსთავის მეტალურგიული საავადმყოფოს სარეაბილიტაციო განყოფილებაში; 8 წელი მწონდა კერძო კაბინეტი მასაჟის და სამკურნალო ფიზკულტურის.
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 16138
სახელი : თამარ
ასაკი : 21
განათლება :
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი : 450
კანდიდატის ანკეტა : 15883
სახელი : ნინო
ასაკი : 32 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაოდდი კაზინო აჭარაში დილერად, 1 თვე ვმუშაობდი სასტუმროში ადმინისტრატორად, 4 თვე ვმუშაობდი სილამაზის სალონში ფინანსურ მენეჯერად, აგრეთვე ოფის მენეჯერად, 1,4 წელი ვმუშაობდი კონსულტანტად სხვადასხვა მაღაზიაში.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15861
სახელი : ქრისტინე
ასაკი : 33
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : ფაკულტეტის მდივანი, სტუდენტთა საქმეების განყოფილების ასისტენტი, კანცელარიის ასისტენტი, რექტორის მდივანი, (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 2006-2008), ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (შპს. ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქ. მარნეულის აღმაშენებლის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი და მასთან არსებული საბავშვო ბაღი, 2013-2014)
მინიმალური ხელფასი : 500
კანდიდატის ანკეტა : 15830
სახელი : დალი
ასაკი : 30 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი სკოლაში გერმანული ენის პედაგოგად, 1 წელი ვმუშაობდი გერმანიაში მოლარე-ოპერატორად, 5 თვე ვმუშაობდი მენეჯერად.
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15681
სახელი : Жарова
ასაკი : 20
განათლება : студентка
გამოცდილება : официант - 2 года, менеджер по продажам - 2 месяца
მინიმალური ხელფასი : 400
კანდიდატის ანკეტა : 15667
სახელი : სოფიო
ასაკი : 23 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაოდი ქარვასლაში რეკლამის მენეჯერად და ტრენერად, 1,3 თვე ვმუშაობდი შპს "lt" გალერეაში გაყიდვების მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15581
სახელი : გვანცა
ასაკი : 34 წლის
განათლება : უმაღლესი-დაწყებითების პედაგოგიკა
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი მოლარე-ოპერატორად სლოტ-კლუბში; 3 თვე ვმუშაობდი ბავშვთა ფეხსაცმლის მაღაზიაში გამყიდველად; 3 წელი ვმუსაობდი საბილიარდეში, ჯერ მომტანად, ბარმენად და ბარ-მენეჯერად; 1 წელი ვმუშაობდი ,,პოპულში" ადმინისტრატორად; 3 თვეა ვმუშაობ ავტოპროფილაქტიკაში ადმინისტრატორად;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15496
სახელი : თეა
ასაკი : 44 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 6 წელი ვმუშაობდი მაღაზიებში მოლარედ, 3 წელი ვმუშაობდი ოფის-მენეჯერად, 2 წელია ვმუშაობ კოსმეტოლოგად
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15470
სახელი : ელისო
ასაკი : 53 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 11 წელი ვმუშაობდი ოფისში კადრების განყოფილებაში, 17 წელი ვმუშაობდი საქმეთა მართველად, 17 წელი ვმუშაობდი სკოლაში პედაგოგად (ხელოვნების ისტორიის)
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15164
სახელი : ლიანა
ასაკი : 33 წლის
განათლება : უმაღლესი; იურიდიული
გამოცდილება : 8 წელი ვმუშაობდი მიმტანად; 6 წელი ვმუშაობდი რესტორნის მენეჯერად;
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 15138
სახელი : თამარ
ასაკი : 33 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : მაგაზიები: ვილეროი ბოხ- მოლარე ოპერატორი, სვაროვსკი- მარბაზის მენეჯერი. ტელევიზია: 'მზე' გადაცემის პროდიუსერი. ევროპული სკოლა- პედაგოგის ტანასჰემწე, გახანგრძლივებულის მასწავლებელი.
მინიმალური ხელფასი :
კანდიდატის ანკეტა : 14956
სახელი : თამარ
ასაკი : 35 წ
განათლება : უმაღლესი, თექნიკური უნივერსიტეტი
გამოცდილება : 2 წელი ვიმუშავე ოპერატორად საქართველოს ბანკში. 6 წელი სლოტ-კლუბ ,,ლას ვეგასში,, 4 წელი იგივე სლოტ-კლუბ ,,ლასვეგასში ,, მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 1000 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14948
სახელი : ლამარა
ასაკი : 51 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი სამინისტროში საპროექტოში ინჟინერად
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14927
სახელი : ანი
ასაკი : 22 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუსაობდი ,,ორ ნაბიჯში '' ადმინისტრატორად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14806
სახელი : ანნა
ასაკი : 26 წლის
განათლება : უმაღლესი, ხარკოვის უნივერსიტეტი
გამოცდილება : 1.6 თვე ვმუშაობდი გაყიდვების მენეჯერად, 2.6 წელი ვმუშაობდი ადმინისტრატორად ავტოსალონში
მინიმალური ხელფასი : 550 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14647
სახელი : ნინო
ასაკი : 38 წლის
განათლება : უმაღლესი; საგადასახადო საბაჟო საქმე
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი ტურუსტულ სააგენტოში მენეჯერად; 3 წელი ვმუშაობდი ჰუმანიტარულ ორგანიზაციაში თარჯიმნად ინგლისურიდან ქართულზე, ქართულიდან ინგლისურზე, ასევე რუსულიდან ქართულზე და ქართულიდან რუსულზე თარჯიმნად; 1 წელი ვმუშაობდი ,,პროსპერო"-ს წიგნებში ბარისტად; 7 წელი მქონდა საკუტარი შპს "ნისი"-დირექტორი; 2 წელი ვმუშაობდი მიმტანად;
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14609
სახელი : ნინო
ასაკი : 22
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება :
მინიმალური ხელფასი : 500
კანდიდატის ანკეტა : 14363
სახელი : თინათინ
ასაკი : 36 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვიმუშავე ტელევიზია ,,იბერვიზია'',5 წელი ვიმუშავე კაზინო ,, სამორინე'' 3 წელი ვიმუშავე უძრავი ქონების სააგენტოში.
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14188
სახელი : ოქსანა
ასაკი : 42 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 8 წელი ვმუშაობდი სალონში სტილისტად, 5 წელი ვმუშაობდი პოკერ-კლუბში მოლარე ოპერატორად, 2 წელი ვმუშაობდი სასტუმროში ადმინისტრატორად, 2 წელი ვმუშაობდი რესტორანში მოლარედ, 2 წელი ვმუშაობდი რესტორანში მენეჯერად, 1 წელი ვმუშაობდი რესტორან "უკრაინაჩკა-ში" ცხელ კერძებში, 6 თვე ვმუშაობდი იგივე რესტორანში მესალათედ
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14152
სახელი : მეგი
ასაკი : 19 წლის
განათლება : მე-2 კურსის სტუდენტი
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი პრომო გოგონად, ,,la-bella", ,,filip-morisSi" ,,hilton kazino intational"-ში ასევე ,,ჰოსტესად" ,,rotmans", ,,kent" წერეთლის ღვინოებში; 14 დღე ვმუშაობდი ბინების ყიდვა-გაყიდვის სამაკლერო ფირმაში პროფილურ მენეჯერად;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14070
სახელი : მადონა
ასაკი : 25 წლის
განათლება : უმაღლესი-ხელოვნებათმცოდნე
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი ,,ვესტ-სერვის+"-ში მენეჯერის დამხმარედ და ოპერატორად; 3 თვე ვმუშაობდი ვალუტის გადამცვლელ პუნქტში მოლარედ; 4 თვე ვმუშაობდი დიზაინერად, ტანსაცმლების კერვაზე;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 14008
სახელი : ნათია
ასაკი : 33 წლის
განათლება : უმაღლესი; ჟურნალისტი (ბაკალავრი)
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი რადიოში ,,დიჯეიდ"; 4 წელი ვმუშაობდი ,,ბექსი-ტელეკომში" საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში; 6 თვე ვმუშაობდი ,,სილქნეტში" საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში; 4 წელი ვმუშაობდი კომპანია ,,ორენჯში";
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო