სამუშაოს ეძებთ?
(+995) 514 51 24 24
(+995) 555 34 54 35
გესაჭიროებათ პერსონალი?
(+995) 598 857 657
(+995) 598 909 809
ძიძა
გუვერნანტი
რეპეტიტორი
ოჯახში დამხმარე
მოხუცის მომვლელო
მძღოლი
დამლაგებელი
ოჯახის მზარეული


 მენეჯერი

მენეჯერი: ეს არის სპეციალური უნარებით აღჭურვილი

ადამიანი, რომელსაც შეუძლია კოლექტივში ააწყოს და 

ჩამოაყალიბოს ადამიანური ურთიერთდამოკიდებულებები   

კოლექტივის წევრებს შორის და ასევე თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში უხელმძღვანელოს ორგანიზაციას.

 როგორ მოვიძიოთ პროფესიონალი მენეჯერი თბილისში

 მენეჯმენტის სპეციალისტები ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან ცდილობენ. დღემდე მუშაობენ, მენეჯერის საქმიანობის განსხვავებულ და საინტერესო მოდელებს ქმნიან. თითოეულ მოდელში „აღმოვაჩენთ“ ხოლმე მენეჯერის პროფესიაში ჩვენთვის ახალ, ამ მომენტამდე გაუცნობიერებელ ასპექტს. მაგრამ ის ფაქტი, რომ არც ერთი მოდელი, ჯერჯერობით, საშუალებას არ გვაძლევს, მენეჯერის პროფესია სრულყოფილად აღვწეროთ, პრობლემის სირთულეზე მეტყველებს.

მენეჯერის პროფესიის აღწერისას უნდა ვიცოდეთ ის, თუ რა არის საერთო დარგებში მართვის განსხვავებულ დონეებზე მყოფ მენეჯერთა და სხვადასხვა სპეციალიზაციის მქონე (ბიზნესის მართვა, მარკეტინგი, ფინანსები, წარმოება და სხვა) მენეჯერთა საქმიანობაში.

თითქოს, პარადოქსულიც კია, მაგრამ უფრო ადვილია განსხვავებების აღწერა ხვადასხვა მენეჯერის საქმიანობაში, ვიდრე საერთო „ბირთვის“ სრულყოფილი გამოყოფა. მაინც, რატომაა ეს პრობლემა საინტერესო? ამ კითხვაზე მრავალგვარი პასუხი შეიძლება გავცეთ. მაგალითად, შეუძლებელია, მოამზადო პროფესიონალი მენეჯერი მხოლოდ ცალკეული „საგნების“ (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები), თუნდაც, ღრმა ცოდნის საფუძველზე. ბიზნესსკოლებში მენეჯერის მომზადების პროგრამის ფუნქციური დანიშნულება მენეჯერის პროფესიის ათვისებაა. ამ თვალსაზრისით, საგნების ცოდნა აუცილებელი, მაგრამ, რა თქმა უნდა, არასაკმარისი პირობაა.

არსებობს მენეჯერის პროფესიის აღწერის მიმართ სამი ძირითადი მიდგომა:

   -ფუნქციური(„კლასიკური“), როდესაც მენეჯერის საქმიანობა სხვადასხვა ფუნქციისგაერთიანების გზით აღიწერება;

   -ქცევითი,როდესაც მენეჯერის საქმიანობა წარმოდგენილიაროგორც განსხვავებულიროლების შესრულების აუცილებლობა და უნარი;

   -დომინანტური,როდესაც ორგანიზაციის ეფექტიანობის და მენეჯერის პიროვნულითვისებების ანალიზის საფუძველზეხელმძღვანელობის სხვადასხვა ტიპი (მართვისსტილიგამოიყოფა.

მენეჯერის ფუნქციები

ფუნქციური მიდგომისას მენეჯერის საქმიანობა იმ სიბრტყეში განიხილება, რომლის განზომილებები მენეჯერის სხვადასხვა ფუნქციაა. ისტორიულად, მენეჯერის პროფესიის პირველი აღწერა სწორედ ასეთ ხასიათს ატარებდა და ის ანრი ფაიოლს ეკუთვნოდა. 1916 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში, მან მართვის 5 ფუნქცია გამოყო: დაგეგმვაორგანიზებაკოორდინირებახელმძღვანელობა დაკონტროლი.

მას შემდეგ ამ მიმართულებით ბევრი ნაშრომი გამოქვეყნდა, რომლებიც ერთმანეთისგან, ძირითადად, ფუნქციების რაოდენობით და კრებულის შემადგენლობით განსხვავდება. მაგალითად, ზოგჯერ, კოორდინირების ან ხელმძღვანელობის ფუნქციის მაგივრად, „კადრების შერჩევის“ ფუნქცია განიხილება. ალბათ, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ფუნქციების გამოყოფა მენეჯერის საქმიანობის „გარედან“ დანახული ანალიზის საფუძველზე ხდება.

პიტერ დრუკერი1955 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში, მენეჯმენტის სამ ფუნქციას გამოყოფს:ბიზნესის მართვამენეჯერების მართვა და შემსრულებლების მართვა, რისთვისაც მენეჯერი წარმატებით უნდა ფლობდეს 5 საბაზისო „ოპერაციას“: მიზნების დასახვასამუშაოს ორგანიზება,თანამშრომელთა მოტივაციამაჩვენებლების გაზომვა და ხელქვეითების განვითარებისხელშეწყობა.

 

მენეჯერის ქცევა

ამავე დროს, მენეჯერის ფუნქციები რეალური ქცევის მეშვეობით სრულდება, ანუ „ქცევით სიბრტყეში“, რომლის განზომილებებს ქცევის ე.წ. როლები წარმოადგენს. როლები ნებისმიერი მენეჯერის საქმიანობას ახასიათებს. ამავე დროს, მენეჯერთა შორის განსხვავება ამ როლების შესრულების პრიორიტეტების შესაბამისი განაწილებით აღიწერება. ასეთი მიდგომის ავტორია ანრი მინცბერგი,რომელმაც 1973 წელს გამოქვეყნებულ მონოგრაფიაში მენეჯერის საქმიანობა სამ ჯგუფად დაყოფილი10 განსხვავებული როლის შესრულების აუცილებლობის სახით წარმოადგინა.

პირველ - ინტერპერსონალურ - ჯგუფში, სამი როლი მოხვდა: fi gurehead - გარე სამყაროში ორგანიზაციის წარმომადგენლის როლი, liaison - დამაკავშირებლის როლი და leader - ლიდერის როლი. ამ როლთა გამაერთებელი ნიშანია მენეჯერის მიერ გარემოსთან, თანამშრომლებთან და ხელქვეითებთან საინფორმაციო არხების შექმნის აუცილებელი უნარი.

მეორე - ინფორმაციულ - ჯგუფშიც სამი როლია: monitor - ინფორმაციის მიმღების (მონიტორის) როლი, dessiminator - ხელქვეითებში ინფორმაციის გამავრცელებლის როლი და spokesman - ორგანიზაციის გარემოში ინფორმაციის გამავრცელებლის როლი. ამ როლების შესრულებით, მენეჯერი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს საჭირო ინფორმაციით უზრუნველყოფს.

მესამე - გადაწყვეტილებების მიღების - ჯგუფში ოთხი როლია: entrepreneur - ინოვაციური ცვლილებების ინიციატორის - „მეწარმის“ როლი, disturbance handler - ორგანიზაციისათვის საფრთხის მომტან მოულოდნელ მოვლენებზე საჭირო რეაგირების, „მეხანძრის“ როლი, resource allocator - სხვადასხვა რესურსის გამნაწილებლის როლი, negotiator - ორგანიზაციის სახელით მომლაპარაკებლის როლი. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ მენეჯერს ამ როლების შესრულება დროის ნებისმიერ მომენტში უნდა შეეძლოს.

Henry Mintzberg. The Nature of Mnagerial Work. Harper&Row.1973. Henry Mintzberg. Mintzberg On Management. The Free Press. 1989.

მართვის სტილები

მართვის სტილზე ორიენტირებული მიდგომა დაკავშირებულია იცხაკ ადიზესის სახელთან. მან ორგანიზაციის ეფექტიანობისათვის საჭირო თვისებების (ლიდერობის სტილი, მენეჯერის შრომის მახასიათებლები, საქმიანობის ხასიათის დომინანტები, „წარმატების ვიტამინები“) ანალიზის საფუძველზე მენეჯერის შემდეგი ოთხი ტიპი გამოყო:

    -PProducer - შედეგის მიღწევაზე ორიენტირებული მენეჯერი;

    -AAdministrator - მართვის პროცესების ორგანიზებაზე ორიენტირებული მენეჯერი;

    -EEntrepreneur - ორგანიზაციის განვითარებაზე ორიენტირებული ინოვაციური აზროვნების მქონე მენეჯერი;

    -IIntegrator - კორპორაციული კულტურის შექმნაზე ორიენტირებული მენეჯერი-ლიდერი.

რადგან ამ თვისებებს შორის გარკვეული ფსიქოლოგიური წინააღმდეგობა არსებობს, პრაქტიკულად შეუძლებელია, მართვის ოთხივე სტილის მატარებელი მენეჯერი მოიძებნოს. მაგრამ, ამავე დროს, ორგანიზაციის ეფექტიან მართვას ოთხივე თვისება სჭირდება. ამიტომ, ჯენერალ მენეჯერის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანა ისეთი მმართველური კადრების შერჩევაა, რომელთა შორის ოთხივე ტიპის მენეჯერები იქნებიან. ადიზესი ორგანიზაციის სასიცოცხლო ციკლის ყოველ ეტაპს მართვის კოდს (ამ ეტაპისთვის საჭირო მართვის დომინანტებს) უსაბამებს. მაგალითად, ორგანიზაციის საწყისი ეტაპის კოდია paEi, ანუ ამ ეტაპზე ორიენტირება ერთი დომინანტის განვითარებაზე ხდება (რაზეც მიგვითითებს დიდი ასო E), სიყმაწვილის ეტაპის კოდია Paei შედეგის მიღწევაზე ორიენტირების დომინანტით, რის შემდეგ მოდის ეტაპი „მიდი-მიდი“ PaEi ორი დომინანტით.

   აღსანიშნავია, რომ მენეჯერის პროფესიის აღწერისას ნებისმიერი მიდგომა ეყრდნობა მენეჯერის უნარს, ააწყოს ადამიანური ურთიერთობები ორგანიზაციაში.

კარგი მენეჯერის  დაქირავება თბილისში დღეს არცთუისე იოლია - ინტერნეტში ძალიან ბევრი განაცხადია ხოლმე ამის შესახებ, თუმცა მათ შორის პროფესიონალის მოძიება, მითუმეტეს თუ სახელმძღვანელო ობიექტი ახალი გახსნილია ეს  არცთუისე იოლი საქმეა, რადგან მენეჯერს, ისე როგორც არავის სხვას ევალება იყოს არამხოლოდ პროფესიონალი თავის საქმეში, არამედ ამავდროულად ზრუნავდეს ორგანიზაციის კოლექტივის წევრებს შორის ადამიანური ურთიერთობების აწყობაზე, რაც ესოდენ საჭიროა ფირმის წარმატებისათვის.  სწორედ ასეთი კონსულტანტის შერჩევაში დაგეხმარებათ თქვენ საკადრო სააგენტო ,,ბაია“.

  თქვენ რათქმა უნდა შეგიძლიათ სააგენტოს გარეშეც აიყვანოთ მენეჯერი, ახლობლებში მოძიების გზით, თუმცა ზემოთ ჩამოთვლილი  კომპონენტების გათვალისწინებით, თუმცა დღეს ძალიან ბევრი თამამად შეიძლება ასე გამოითქვას ,,იბრალებს მენეჯერობას“ და აქედან გამომდინარე  უმჯობესია ეს დაუკვეთოთ სააგენტოს, რომლებიც თქვენ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა, რამოდენიმე ვარიანტს მათი კვალიფიკაციის, მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებისა და ბევრი სხვა კომპონენტების გათვალისწინებით და ამით პასუხისმგებლობა დააკისროთ უშუალოდ სააგენტოს, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში პირველივე მოთხოვნისთანავე ჩაგინაცვლებთ ერთხელ უკვე აყვანილ მენეჯერს - ისევ პროფესიონალი და გამოცდილი კადრით, თუმცა გარწმუნებთ ჩვენგან აღნიშნული კადრის ერთხელ უკვე აყვანის შემთხვევაში თქვენ არარ დაგჭირდებათ მისი ჩანაცვლება.

   ძიძა, რეპეტიტორი, გუვერნანტი, ოჯახში დამხმარე, ავადმყოფის მომვლელი, დამლაგებელი/მრეცხავი, მზარეული/მიმტანი, მძღოლი/დაცვის თანამშრომელი, მენეჯერი/ადმინისტრატორი, კონსულტანტიოჯახური წყვილები

 თქვენს ყურადღებას იმაზე გავამახვილებთ, რომ სააგენტო არ საზღვრავს ამათუიმ საქმიანობის საფასურს, აღნიშნული არის დღევანდელი საერთო საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე როგორც საოჯახო ასევე ყველა, სხვა ზემოთჩამოთვლილი პერსონალის  საქმიანობის სფეროში.

 

Т:

+995 598 857 657

+995 555 733 668

www.HRbaia.com

 .

 

კანდიდატის ანკეტა : 14006
სახელი : ნათია
ასაკი : 33 წლის
განათლება : უმაღლესი; ჟურნალისტი (ბაკალავრი)
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი რადიოში ,,დიჯეიდ"; 4 წელი ვმუშაობდი ,,ბექსი-ტელეკომში" საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში; 6 თვე ვმუშაობდი ,,სილქნეტში" საზოგადოებასთან ურთიერთობის დარგში; 4 წელი ვმუშაობდი კომპანია ,,ორენჯში";
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13951
სახელი : მარიამი
ასაკი : 24 წლის
განათლება : უმაღლესი-მაგისტრი
გამოცდილება : 3 თვეა ვმუშაობდი სამედიცინო კორპორაცია "ევექს-ში" ადმინისტრატორად
მინიმალური ხელფასი : 550 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13941
სახელი : ტატიანა
ასაკი : 36 წლის
განათლება : სამედიცინო ტექნიკუმი; უმაღლესი-უცხო ენების ფაკულტეტი-ინგლისური ენის თარჯიმან/რეფერენტი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი ,,ლიბერთი-ბანკში" მოლარედ
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13854
სახელი : ქეთევან
ასაკი : 48 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი საბავშვო ბაღში "იავნანა"
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13763
სახელი : ქეთევან
ასაკი : 24 წლის
განათლება : ქურდაძის სახელობის კოლეჯი ,,აღმზრდელი,, სამედიცინო განხრით
გამოცდილება : 3 წელი ვიმუშავე ტექნიკის კომპანიაში მენეჯერად, 6 თვე ვიმუშავე რესტორან ,,ელარჯის სახლში,, მიმტანად,
მინიმალური ხელფასი : 500 დოლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13638
სახელი : ნანა
ასაკი : 43 წლის
განათლება : უმაღლესი-ფილოლოგიური
გამოცდილება : 7 წელი ვმუშაობდი საჯარო ბიბლიოთეკაში ქართველოლოგად; 8 წელი მქონდა საკუტარი საჩუქრების მაღაზია; 1 წელი ვმუშაობდი ესთეტიკურ კლინიკაში გაყიდვების მენეჯერად; 1 წელი ვმუშაობდი სასტუმროში მენეჯერად.
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13632
სახელი : ელვარ
ასაკი : 39 წლის
განათლება : უმაღლესი-იურიდიული
გამოცდილება : 6 წელი ვმუშაოდი თურქეთში საიუვილერო ცენტში პერსონალის მენეჯერად, 2 წელი ვმუშაობდი აგრეთვე თურქეთში "elisabeth silver" საკუთარ მაღაზიაში, 2 წელი ვმუშაობდი ბელგიაში საერთაშორისო ორგანიზაცია "karitasi" თარჯიმნად, 2 წელი ვმუშაობდი გერმანიაში რესტორანში "ELbolero city" პერსონალის მენეჯერად და მზარეულად, 5 თვე ვმუშაობდი თურქულ რესტორანში მზარეულად.
მინიმალური ხელფასი : 1000 ლრიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13376
სახელი : ბესიკი
ასაკი : 23 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი ელიავაზე სამშენებლო მაღაზიაში მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 100 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13353
სახელი : ვლადიმერ
ასაკი : 36 წლის
განათლება : უმაღლესი-ეკონომიკური
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი დონეცკის მეტალურგიულ ქარხანაში სპეციალისტად, ხოლო 8 წელი კი ვმუშაობდი ამავე ქარხანაში შიდა ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტში; 1 წელი ვმუშაობდი დონეცკში ფერადი ლითონებისა და ჯართის გადასამუშავებელ პუნქტში მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების ხელმძღვანელად; 6 თვე ვმუშაობდი დონეცკის ენერგეტიკულ კომპანიაში dtek-ში შიდა ეკონომიკურ საკითხებში წამყვან მენეჯერად; 1 წელი ვმუშაობდი დონეცკის ჰოლდინგ კომპანიაში ფირმის დირექტორად; 1 წელი ვმუშაობდი დონეცკის ჯართის მიმღებ გადამამუშავებელ პუნქტში მიმართულების ხელმძღვანელად; ბოლო სამი წელია ვმუშაობ რუსთავის მეტალურგიულ კომბინატში დირექტორის მრჩევლად ჯართის საკითხებში.
მინიმალური ხელფასი : 2000 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13320
სახელი : დავით
ასაკი : 43 წლის
განათლება : უმაღლესი-ტექნიკური უნივერსისტეტი; ასევე თსუ-ს საბანკო-საფინანსო და საგადასახადო ფაკულტეტი; თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი; ასევე პოლიციის აკადემია.
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი შსს ქ თბილისის მთავარი სამმართველოს შტაბის კომპიუტერული განყოფილების უფროსად; 2 წელი ვმუშაობდი შსს-ს საგზაო პოლიციის მე-9 განყოფილებაში უფროსი ინსპექტორი; 1 წელი ვმუშაობდი შულავერის სტაციონალური საგუშაგოს უფროსად; 1 წელი ვმუშაობდი რესპუბლიკის სარეიდო ჯგუფის უფროსად; 2 წელი ვმუშაობდი კომპანია ,,ორბიტში" 1 წელი დისტრიბუტორად, 1 წელი ცენტრალური გაყიდვების მენეჯერად და 1 წელი ბრენდ მენეჯერად; 1 წელი ვმუშაობდი შპს ,,ალმასში" ტკბილეულის დისტრიბუციაში რესპუბლიკური გაყიდვების მენეჯერად; 1 წელი ვმუშაობდი კომპანია ,,სნეკ-ჯორჯიაში" სუპერვაიზერად; 1 წელი ვმუშაობდი შპს ,,დაგ-დისტრიბიუშენში" რესპუბლიკის მასშტაბით გაყიდვების მენეჯერად; 4 წელი დავაფუძნე და ვხელმძღვანელობდი შპს ,,მშვილდს" ტკბილეულის სადისტრიბუციო კომპანია;
მინიმალური ხელფასი : 2500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13313
სახელი : ნათია
ასაკი : 23 წლის
განათლება : ტექნიკუმი
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი ქოლ-ცენტრის ოპერატორად, 1 წელი ვმუშაობიდ პიარ მენეჯერად და საწვავის დარგის განყოფილების უფროსი.
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13280
სახელი : დავით
ასაკი : 59 წლის
განათლება : უმაღლესი-ინჟინერ-მექანიკოსი
გამოცდილება : 11 წელია ვმუშაობ ხელმძღვანელ ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე ტრანსპორტის სამინისტროში; 18 წელი ვმუშაობდი საქართველოში ელექტროსაქონლის იმპორტირებაზე;
მინიმალური ხელფასი : 1000 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13275
სახელი : ნაზიმ
ასაკი : 35 წლის
განათლება : უმაღლესი-საბანკო საფინანსო
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი ფარმაცევტულ კომპანია ,,მედიფარმა"-ში გაყიდვების მენეჯერად; ამავდროულად ვმუსაობდი ფარმაცევტულ კომპანია ,,გეა"-ში გაყიდვების მენეჯერად და აზერბაიჯანის მიმართულების კოორდინატორად; 6 წელი ვმუშაობდი შპს ,,უდტ-ტექნიკა"-ში გაყიდვების მენეჯერად, ასევე ბუღალტრებთან ურთიერთობა ზედამხედველობა/ანალიტიკის კუთხით.
მინიმალური ხელფასი : 1500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13274
სახელი : ზურაბ
ასაკი : 42 წლის
განათლება : უმაღლესი-იურიდიული
გამოცდილება : 6 წელი ვკითხულობდი ლექციებს აგრალურ მეცნიერებათა აკადემიის სამტრედიის ფილიალში; ამავდროულად ვმუსაობდი სამტრედიის საკრებულოს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიაში იურისტად; 6 წელი ვმუშაობდი შსს-ში უბნის ინსპექტორად; 6 წელია ვმუშაობ ბაზალტის პროდუქციის წარმოება/რეალიზაციის კომპანიაში წარმოების უფროსის მოადგილედ;
მინიმალური ხელფასი : 1500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13270
სახელი : მაია
ასაკი : 36 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი ადმინისტრატორად სურსათის მაღაზიაში; 1,3 წელი ვმუსაობდი ტუფლების მაღაზიაში გამყიდველ/კონსულტანტად; 1 წელია ვმუშაობ ტურისტულ სააგენტოში სპეციალისტად; 2 თვე ვმუშაობდი კომპანია ,,ელიტ-ფუდში" ვაკუუმის აპარატზე სოსისების შეფუთვაზე.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13262
სახელი : დავითი
ასაკი : 24 წლის
განათლება : სამოქალაქო არქიტექტურის მაგისტრანტი.
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი არქიტექტურულ-საამშენებლო კომპანია შპს ,,არხიდეა"-ში არქიტექტორად; ამჟამად ვმუშაობ არქიტექტურულ საპროექტო ორგანიზაცია შპს ,,ველი"-ში მენეჯერ-არქიტექტორად; 1 წელი ვმუსაობდი სასტუმროში ადმინისტრატორად.
მინიმალური ხელფასი : 1000 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13162
სახელი : ევა
ასაკი : 21 წლის
განათლება : არასრული უმაღლესი, ქ.დონეცკის უნივერსიტეტი
გამოცდილება : 3 თვე ვიმუშავე ოფიციანტად, 1 წ. ვიმუშავე მოლარედ, 6 თვე ვიმუშავე მწვრთნელად ახალგაზრდულ განვითარებით ცენტრში
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13091
სახელი : ანასტასია
ასაკი : 18 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი მედისონის კომპანიაში მენეჯერის თანაშემწედ ამერიკაში.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 13019
სახელი : ალექსი
ასაკი : 21 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2,5 წელი ვმუშაობდი კომპანია ,,world wision"-მწვრთნელად და ოფის მენეჯერად; 6 თვე ვმუშაობდი თელავის თეატრში ბარმენად; კომპანია ,,beakon"-ში გაყიდვების მენეჯერად; 1,5 წელი ვმუშაობდი სხვადასხვა ბარებში მიმტანად; კიბერ-სპორტი და კორპორატიული საღამოების ივენთ-მენეჯერი
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 12140
სახელი : თამარი
ასაკი : 35 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი ბიზნეს ინგლისურის მასწავლებლად, 8 წელი ვმუშაობდი თარჯიმნად, 1 თვე ვმუშაობდი უცხოელებთან ოპერატორად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 11950
სახელი : თეა
ასაკი : 40 წლის
განათლება : უმაღლესი-საერთაშორისო ეკონომიკური და ასევე ქორეოგრაფია
გამოცდილება : 1,5 წელი ვმუშაობდი ფეხსაცმლების მაღაზიაში ადმინისტრატორი; 2 წელი ვმუშაობდი კომპანია ,,ჯეოსელში" გაყიდვების აგენტად; 3 წელი ვმუშაობდი მოსკოვში ქორეოგრაფად ანსამბლ ,,კოლხიდა"-ში; 2 წელი ვმუშაობდი თბილისში უძრავი ქონების სააგენტო ,,მაი-კაპიტალსში" გაყიდვების აგენტად; 2 წელია ვმუშაობ კომპანია ,,მალტიკომში" საინფორმაციო ცენტრში ოპერატორად;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 11907
სახელი : ნინო
ასაკი : 30 წლის
განათლება : უმაღლესი-საერთაშორისო და რეგიონალური კონფლიქტები, ასევე საერთაშორისო სამართალი
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ფენიქსი-21"-ის მენეჯერად; 1 წელი ვმუსაობდი ,,საქართველოს ბანკი"-ის ქოლ-ცენტრის ოპერატორად; 1 წელი ვმუშაობდი შპს ,,ფლაი-მაქსში" ავიაბილეთების ოპერატორად; 1 წელი ვმუშაობდი რესტორან ,,იბერია"-ს მენეჯერად; 4 წელი ვმუშაობდი ,,თიბის-ბანკში" ქოლ-ცენტრის უფროსად; 1 წელი ვმუშაობდი სასტუმრო ,,ძველი თბილისის" ადმინისტრატორად; 1 წელი ვმუშაობდი რესტორან ,,ოქროს კათხა"-ს მენეჯერად; 3 წელი ვმუშაობდი 41 საბავშვო ბაღის დირექტორის მოადგილედ; 1 წელი ვმუშაობდი სასტუმრო ,,რუსთაველი-პალასი"-ს მენეჯერად; 1 წელი ვმუშაობდი რესტორან ,,ბერმუხა"-ს მენეჯერად; 1 წელი ვმუშაობდი რესტორან ,,მრავალჟამიერი"-ს მენეჯერად; 2014 წლიდან დღემდე ვმუშაობ შპს ,,გლობალ ტრანსპორტერი"-ს მენეჯერად.
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 11840
სახელი : ქეთევან
ასაკი : 25 წლის
განათლება : იურიდიული-ბაკალავრი
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი ,,ნიკორა"-ში მოლარე-ოპერატორად და კონსულტანტად;
მინიმალური ხელფასი : 300 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 11669
სახელი : გიორგი
ასაკი : 34 წლის
განათლება : უმაღლესი-ეკონომიური
გამოცდილება : 3 წელი ვმუშაობდი საქართველოს პარლამენტში ეკონომიკის დარგში მოწვეულ სპეციალისტად; 2 წელი ვმუსაობდი საგარეო საქმეტა სამინისტროში ამერიკის და კანადის დეპარტამენტის უფროსის თანაშემწედ; 2 წელი ვმუშაობდი საერტაშორისო ნავთობ-კორპორაციაში პრეზიდენტის თანაშემწედ ადმინისტრაციის დარგში; 4 წელი ვმუშაობდი უკრაინაში, სადაც მქონდა საკუტარი ვებ-დიზაინის კომპანია; 9 თვე ვმუშაობდი ორგანიზაცია ,,კლეანტეჩ"-ში საწყობის გამგედ; 1 წელი ვმუშაობდი შპს ,,ესაბი"-ში კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერად და ვებ-დიზაინერად.
მინიმალური ხელფასი : 800 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 11513
სახელი : ნიკოლოზ
ასაკი : 21 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 6 თვე ვმუშაობდი კონსულტანტად კარფურში. 2 თვე ვმუშაობდი ორი-ნაბიჯის მაღაზიაში მოლარე ოპერატორად. 4 თვე ვმუშაობდი საწყობის თანამშრომელად მეტრომარტში. 1 წელი ვმუშაობდი გლდანის საცურაო აუზზე -ჰიგიენის თანამშომელად. 2 თვე ვმუშაობდი მშენებლობაზე.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 11442
სახელი : თამარი
ასაკი : 26
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : მედიიის მიმართულებით 6 წლიანი გამოცდილება
მინიმალური ხელფასი : 350- 550
კანდიდატის ანკეტა : 10899
სახელი : გიორგი
ასაკი : 22 წლის
განათლება : სტუდენტი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი შპს ,,არის-ჯი"-ში კურიერად; 6 თვე ვმუშაობდი სტამბა ,,ფავორიტ-გრუპ"-ში დამხმარედ; 1 წელი ვმუშაობდი ჩხირების ცეხში მცხობელის დამხმარედ.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 10833
სახელი : კოტოვა
ასაკი : 39 წლის
განათლება : უმაღლესი, ბაკალავრი
გამოცდილება : 2,5 წელი ვმუშაობდი რესტორანების ქსელი "საზანდარი" მენეჯერად; 3 წელი ვმუშაობდი საამშეენებლო კომპანია ,,მერწყული,,-ში ოფის-მენეჯერად; 6 წელი ვმუშაობდი ,,თბილსრესმშენში,, ოფის მენეჯერად და ტექნიკურ დირექტორად.
მინიმალური ხელფასი : 750 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 10821
სახელი : რაულ
ასაკი : 29 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 4 წელი ვმუშაობდი ,,ბათოტურ"-ში დირექტორად. 3 წელი ვმუშაობდი ,,იმ ტურისტი საქართველო"- ში მენეჯერად. 2 წელი ვმუშაობდი შ.პ.ს ,, კოლხ"-ში დისტრიბუციიის მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 800 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 10820
სახელი : ზვიადი
ასაკი : 38 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1997- წლიდან 2003-წლამდე ვმუშაობდი ვალის საბაჟო პუნქტში მენეჯერად. 3 წელი ვმუშაობდი თელასის ბიზნეს ცენტრის ტექნიკური განყოფილების უფროსად.
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 10813
სახელი : ნატო
ასაკი : 35 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 10 წელი ვმუშაობდი გერმანული ენის რეპეტიტორად. 2 წელი ტურისტულ სააგენტოში გაყიდვების მენეჯერად.
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 10796
სახელი : მაკა
ასაკი : 32 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი შ.პ.ს ,,მემო"-ს კონსულტანტი; 1 2 წელი ვმუშაობდი შ.პ.ს ,,ირინი"-ს ადმინისტრატორად; 1 წელი ვმუშაობდი შ.პ.ს ,,კოდა"-ს კონსულტანტად; 1 წელი ვმუშაობდი შ.პ.ს ,,ორი ნაბიჯი"-ს მოლარედ; 1 წელი ვმუშაობდი შ.პ.ს ,,იოლი"-ში კონსულტანტად; 1 წელი ვმუშაობდი შ.პ.ს ფრესკოში მოლარედ. 3 თვე ვმუშაობდი შ.პ.ს jordano-ს კონსულტანტად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 10778
სახელი : ჯემალ
ასაკი : 47 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 18 წელი ვმუშაობდი ანტალიაში, სუვენირების, ტყავის, ოქროს, ტექსტილის პროდუქციის გაყიდვების მენეჯერად.
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 10767
სახელი : ირაკლი
ასაკი : 24 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი ტაო პრივატ ბანკში ფილიალის მენეჯერად. 1 წეალი ვმუშაობდი კავკასუს ონლაინში გარე გაყიდვების მენეჯერად. 6 თვე ვმუშაობდი სასტუმროში ადმინისტრატორად. 3 თვე ვმუშაობდი კინოფესტივალის დარბაზის მენეჯერად და ასევე ვმუშაობდი რუსული ენის თარჯიმნად.
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 10733
სახელი : არმენ
ასაკი : 33 წლის
განათლება : უმაღლესი-საბაჟო აკადემია
გამოცდილება : 9 წელი ვმუშაობდი კომპანია ,,დუტი-ფრი-გეორგია"-ში მენეჯერად, სადახლოსა და წითელი ხიდის ობიექტებზე; 1 წელი ვმუშაობდი კომპანია ,,ბალავერში" მენეჯერად; ამჟამად ვმუსაობ კომპანია ,,დკზ"-ში გაყიდვების მენეჯერად.
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 10581
სახელი : ინგა
ასაკი : 40 წლის
განათლება : უმაღლესი; მუსიკალური
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი საბერძნეთში შუბების მაღაზიაში კონსულტანტად;
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 10501
სახელი : თამარ
ასაკი : 31 წლის
განათლება : უმაღლესი-ფარმაცია
გამოცდილება : 5 წელი ვმუშაობდი ,,ავერსში" ფარმაცევტად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 10099
სახელი : ზარინა
ასაკი : 29 წლის
განათლება : უმაღლესი ეკონომიური
გამოცდილება : 8 წელი ვმუშაობდი ამერიკულ სკოლაში დაწყებითების პედაგოგად; ამავდოულად იმავე სკოლაში 7 წელი ვმუშაობდი ადმინისტრატორად; 4 წელი ვმუშაობდი კადრების განყოფილებაში ერთ-ერთ დასუფთავების კომპანიაში;
მინიმალური ხელფასი : 600 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 9637
სახელი : თამუნა
ასაკი : 22 წლის
განათლება : ბაკალავრი, მაგისტრი
გამოცდილება : არ მაქვს
მინიმალური ხელფასი : 350 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 9403
სახელი : ნუნუ
ასაკი : 24 წლის
განათლება : უმაღლესი-სამედიცინო
გამოცდილება : ვმუშაობდი ,,პოპულში" მოლარე-კონსულტანტად; შპს ,,ბითე"-ში კონსულტანტად; შპს ,,გლორი"-ში ადმინისტრატორად და ,,საოჯახო სამზარეულო"-ში მენეჯერად
მინიმალური ხელფასი : 400 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 9162
სახელი : ნინო
ასაკი : 35
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : მენეჯერი.მზარეული.რუსეთი.10 წელი
მინიმალური ხელფასი : 400
კანდიდატის ანკეტა : 8958
სახელი : თინა
ასაკი : 24
განათლება : საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ადმინისტრირება
გამოცდილება : სს "როკრედიტ ბანკი" -საჯარო რეესტრის წარმომადგენელი. სტაჟი 2 წელი
მინიმალური ხელფასი : 600
კანდიდატის ანკეტა : 8888
სახელი : ქეთევან
ასაკი : 37 წლის
განათლება : საშუალო
გამოცდილება : 2 წელი ვმუშაობდი ,,აქვა-პაბი"-ს მენეჯერად.
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 8853
სახელი : ნინო
ასაკი : 27
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : შპს "ვუდიმპექსი"
მინიმალური ხელფასი : 700
კანდიდატის ანკეტა : 8852
სახელი : ნინო
ასაკი : 27
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : შპს "ვუდიმპექსი"
მინიმალური ხელფასი : 700
კანდიდატის ანკეტა : 8720
სახელი : ქეთევან
ასაკი : 22 წლის
განათლება :
გამოცდილება : 1 წელი ვმუშაობდი რესტორან ,,ხარება"-ს PR მენეჯერად, რესპუბლიკა ბანკის ონლაინ განვადების მენეჯერი
მინიმალური ხელფასი : 500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 8598
სახელი : ასელ
ასაკი : 25 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : 6 წელი ვმუშაობდი ალმა-ატაში საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
მინიმალური ხელფასი : 1500 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 8597
სახელი : თეა
ასაკი : 41 წლის
განათლება : უმაღლესი-პედაგოგიური
გამოცდილება : 17 წელი ვმუშაობდი ქ. ზესტაფონის მე-5 საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგი
მინიმალური ხელფასი : 700 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 8582
სახელი : მიხეილ
ასაკი : 52 წლის
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : ვმუშაობდი შტუდგარტში რესტორანში ბარმენად; ასევე სასტუმრო ,,მარკო-პოლო"-სა და ,,ამბასადორში" ბარმენად.
მინიმალური ხელფასი : 800 ლარიდან
კანდიდატის ანკეტა : 8516
სახელი : გიორგი
ასაკი : 21
განათლება : უმაღლესი
გამოცდილება : მენეჯერი, სამმუშაო გამოცდილება არ მაქვს სამწუხხაროდ!
მინიმალური ხელფასი : 350
პერსონალის შესაკვეთი ანკეტა
ფოტო